Проект – BG051PO001-5.2.12-0014-С001 „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в община Габрово”

Схема за безвъзмездна финансова помощ – BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”

Компонент 2 – „Разкриване на социални услуги в общността”

Финансиране – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Стойност на безвъзмездната финансова помощ - 420 890,76 лв.

Продължителност на проекта – 1 ноември 2013 г.  – 31 март 2015 г.

Обща цел

Реализиране на устойчив модел на деинституционализация на деца с увреждания, чрез създаване на нова форма на социална услуга - два центъра за настаняване от семеен тип в община Габрово.

Специфични цели

  • Разкриване на  нова форма на социална услуга от резидентен тип за подобряване на грижата за деца с увреждания;
  • Реализиране на модел за висококачествена грижа за деца с увреждания, ориентиран към индивидуалните нужди на всяко дете в среда, близка до семейната;
  • Прилагане на нови подходи за социална работа от квалифициран и обучен персонал.

На територията на град Габрово бяха разкрити два центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания /ЦНСТ/. В тях ще се предоставя 24-часова висококачествена грижа за деца и младежи с увреждания, ориентирана към индивидуалните им потребности. Всеки център е с капацитет 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване на дете в риск от общността. Екипите се състоят от общо 24 души квалифициран персонал. Предоставянето на услугата започна от 3 април 2014 г. с поетапното настаняване на децата.

Организирането на процеса по преместване на децата и младежите с увреждания, настанени в специализирани институции за деца /ДМСГД, ДДМУИ, ДДФУ/, до двата ЦНСТ се разглежда като дейност, предхождаща реалното разкриване на социалната услуга. Част от персонала на центровете първоначално ще бъде включен и назначен в мобилен екип, който, на база съставен график, ще участва в работни срещи чрез посещения на място в институциите. Там, заедно с директора на институцията, специалисти от дома и социален работник от отдел „Закрила на детето” в съответното населено място, ще обсъждат състоянието на всяко дете или младеж. Въз основа на работните срещи ще бъде изготвен последователен план график за преместване на децата и младежите в двата центъра за настаняване.

За предоставянето на социалната услуга ще се спазват националните стойности и показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности, както и методическото ръководство, утвърдено от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и председателя на Държавна агенция за закрила на детето.

Публикации

Дейността на центровете от семеен тип ще продължи и след края на проекта

Представят резултатите от дейността на центровете за настаняване от семеен тип

Ден на отворените врати в ЦНСТ – кв. Борово

Ден на отворените врати в ЦНСТ – кв. Трендафил

Нела Рачевиц: „В дълг сме към децата с увреждания“

Представят нова социална услуга за деца с увреждания

Плавна интеграция на децата от центровете за настаняване от семеен тип

Започна настаняването на деца и младежи в центровете от семеен тип

Обучение на екипите за социални услуги се провежда в Габрово

Срещи на персонала на ЦНСТ с деца и младежи

Подписани са договорите за разкриване на социална услуга и за обзавеждане в центровете за настаняване от семеен тип

Община Габрово с проект за устойчив модел на деинституционализацията


Инвестира във Вашето бъдеще!

„Натисни тук: Архив за европейската индустрия“ (Press Here) „Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово“