Проект – А12-22-154 „Инициативи за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово чрез обучения в страната“

Схема за безвъзмездна финансова помощ – BG051PO002/12/2.2-07, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“

Финансиране – Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 87 667,00 лв., от които:
Европейски социален фонд – 74 516,95 лв. - 85%
Национално финансиране – 13 150,05 лв. - 15%

Продължителност на проекта – 3 юни 2013 г. – 3 юни 2014 г.

Обща цел - Подобряване на работния процес и професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Габрово

Специфични цели

 • Повишаване капацитета на служителите в общинска администрация Габрово чрез подобряване на квалификацията им;
 • Повишаване капацитета на служителите в общинска администрация Габрово чрез повишаване на мотивацията им; 
 • Подобряване на координацията между отделните звена в общинска администрация Габрово и уменията им да работят заедно и в екип с цел по-ефективно изпълнение на задълженията.

Дейности

I Провеждане на обучения в Института по публична администрация – ИПА

Модул 1: „Управленски умения в администрацията“ - 3 служители:

 • УА 1 – „Стратегически мениджмънт в държавната администрация“
 • УА 5 – „Организационно развитие. Управление на промяната“

Модул 2: „Управление на човешките ресурси“ - 3 служители:

 • ЧР 5 – „Управление на промяната, времето и стреса“

Модул 3: „Ефективни комуникации на държавната администрация“ - 14 служители:

 • ЕФ 3 – „Връзки с обществеността“
 • ЕФ 4 – „Изграждане на публичен имидж“
 • ЕФ 5 – „Специфика на междуклултурните комуникации“
 • ЕФ 6 – „Делова комуникация и етикет“
 • ЕФ 7 – „Държавен протокол и церемониал“

Модул 4: „Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията“ - 28 служители:

 • ПР 2 – „Административно регулиране на стопанската дейност“
 • ПР 4 – „Административна стилистика“
 • ПР 6 – „Основни производства по АПК“ (неюристи)
 • ПР 8 – „Правна уредба и приложение на ГПК“ (неюристи)
 • ПР 9 – „Семеен кодекс и кодекс на международното частно право“
 • ПР 12 – „Прилагане на правото на ЕС в държавите-членки“
 • ПР 19 – „Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации“

Модул 5: „Е-правителство, изграждане, умения“ - 42 служители:

 • ИТО 1 – „Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие“
 • ИТО 2 – „Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление“
 • ИТО 4 – „Административно обслужване“
 • ИТО 5 – „Работа с електронно подписани документи“
 • ИТО 6 – „Създаване на добре изглеждащи документи с MS Word“
 • ИТО 9 – „Електронни таблици с MS Excel“ (напреднали)
 • ИТО 13 – „Анализиране на данни с Pivotable в MS Excel“
 • ИТО 14 – „Работа със списъци и база от данни в MS Еxcel“
 • ИТО 17 – „Хитрости (tips and tricks) в MS Excel“
 • ИТО 23 – „Презентационни умения. MS power point“, базов курс
 • ИТО 25 – „Управление изпълнението на проекти с MS project“
 • ИТО 26 – „Linux server administration“ (дистанционна форма)
 • ИТО 27 – „Managing a Microsoft windows server 2003 environment“, базов курс, (дистанционна форма)
 • ИТО 30 – „Configuring, managing and maintaining Windows server 2008“, курс за напреднали (дистанционна форма)

II Провеждане на обучения по ключови компетентности

Тема 1: „Ефективно лидерство” - 25 ръководни кадри:

Лидерски компетенции; екипна ефективност – комуникация и механизми за координация; колективен стрес и техники за справяне; изграждане на колективен дух и личен принос към екипа; справяне с конфликтни ситуации – превенция, техники за решаването им; мотивация и поощряване; обратна връзка.

Тема 2: „Екипна и лична ефективност” - 40 служители:

Модул 1: Умения за личностна ефективност и работа в екип – ефективна комуникация при екипната работа. Умения за въздействие и постигане на съгласие; роли и отговорности.

Модул 2: Справяне с конфликтни ситуации – превенция, техники за решаването им; развиване на конструктивни отношения в екипа; подходи и адаптация към различни типажи личности, техники за медиация.

Модул 3: Управление на стреса – причини за възникване и техники за справяне, time-management.

Тема 3: „Ефективна комуникация” - 30 ръководни и експертни кадри:

Модул 1: Презентационни умения – планиране на презентация или представяне, адаптиране към аудитория, избор на подходи за презентиране, подбор на софтуерна програма за презентация; как да сме по-убедителни на работното място; писмена и устна аргументация.

Модул 2: Комуникационни канали – управление на информационния поток, търсене на обратна връзка.

Резултати

• Повишена удовлетвореност от работата;
• Повишена отговорност в организацията;
• Подобрена работа в екип;
• Подобрено обслужване на клиентите;
• Намален брой оплаквания и конфликти;
• Редуцирани стресови ситуации;
• Подобрени взаимоотношенията между служителите, ръководните кадри и техните преки подчинени, по-ефективна комуникация и сътрудничество, гъвкавост.

Публикации

Представяне на резултатите от проекта

Над 150 общински служители преминаха обучения по ОПАК за повишаване на административния капацитет

Приключва проектът за обучения на служителите

Общински служители с ключови компетентности за комуникация в администрацията

Комуникационните умения – от решаващо значение за ефективността в работата

Пресконференция представя проект за обучения на служителите

Община Габрово развива ключови компетентности по европроект

Община Габрово спечели проект за повишаване квалификацията на служителите