Проект – М13-22-147 „Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово“

Схема за безвъзмездна финансова помощ – BG051PO002/13/2.2-14; Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“; Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“

Финансиране – Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ /след финалното отчитане/ – 153 147,34 лв., от които:
Европейски социален фонд – 130 175,24 лв. - 85%
Национално финансиране – 22 972,10 лв. - 15%

Продължителност на проекта – 18 август 2014 г. – 18 август 2015 г.

Обща цел – Подобряване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Габрово и повишаване ефективността на работа

Специфични цели

 • Повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово чрез обучение съобразно индивидуалните и специфичните им потребности;
 • Повишаване капацитета на служителите в общинска администрация Габрово посредством развиване на ключови компетентности и базови умения;
 • Подобряване на взаимодействието, координацията и екипността между служителите и структурните звена в общинска администрация Габрово.

Целева група

Общинска администрация Габрово – 192 лица, като с ръководни позиции са:

 • кмет, заместник-кмет (3 лица), секретар;
 • кметове на кметства (3 лица) и кметски наместници (24 лица).

Дейности

I Провеждане на обучения в Института по публична администрация – ИПА

Модул 1: „Управленски умения“ – 11 служители:

 • УА-1 – „Стратегическо управление и разработване на публични политики“
 • УА-5 – „Наставничество за стажанти в администрацията“
 • УА-6 – „Лични умения за ефективно управление“
 • УА-7 – „Управление на промяната и организационно развитие“
 • УА-10 – „Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ“
 • УА-11 – „Държавен протокол“

Модул 2: „Публични политики“ – 14 служители:

 • ПП-1 – „Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики“
 • ПП-3 – „Прилагане на комплексно административно обслужване“
 • ПП-6.2. – „Прилагане на административно процесуалния кодекс“ (за неюристи)
 • ПП-7.1. – „Прилагане на гражданския процесуален кодекс“ (за неюристи)
 • ПП-10 – „Роля и политика на администрацията за управление на миграционните процеси“

Модул 3: „Ефективно бюджетиране“ – 4 служители:

 • ЕБ-2 – „Оценка на ефективността на публични инвестиционни проекти“
 • ЕБ-7 – „Счетоводно приключване на бюджетната година“

Модул 4: „Европейски регулации и фондове“ – 8 служители:

 • ЕРФ-1 – „Прилагане на правото на ЕС в България“ (за юристи)
 • ЕРФ-2 – „Прилагане на правото на ЕС в България“ (за неюристи)
 • ЕРФ-4 – „Възможности за работа и кариера в институциите на ЕС“
 • ЕРФ-6 – „Как да търсим и намираме полезна информация за европейските регулации и политики“

Модул 5: „Добро управление на местната администрация“ – 21 служители:

 • ДУО-4 – „Превенция и управление на кризисни ситуации“
 • ДУО-5 – „Методи за определяне размерите на местните такси“
 • ДУО-7 – „Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация“
 • ДУО-8 – „Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране“

Модул 6: „Допълнителни специализирани обучения“ – 6 служители:

 • ЗА-3 – „Стилистика в нормативните актове и наредби“
 • ЗА-4 – „Как да мотивираме ефективната работа на служителите“
 • ЗА-5 – „Приложни въпроси за интеграцията на етническите групи в Република България“

Модул 7: „Електронно правителство“ – 9 служители:

 • ЕП-1 – „Електронно управление“ (базов курс)
 • ЕП-5 – „Електронни документи и електронен подпис“
 • ЕП-6 – „Облачните услуги – иновативен подход за електронно управление“
 • ЕП-7 – „Видеоконфериране в административната дейност“
 • ЕП-8 – „Социалните мрежи и комуникация с гражданите“

Модул 8: „Компютърни компетенции“ – 45 служители:

 • ИТО-1 – „Работа с документи С MS WORD“
 • ИТО-2 – „Електронни тaблици с MS EXCEL“ (базов курс)  
 • ИТО-3 – „Електронни тaблици с MS EXCEL“ (надграждащ курс)
 • ИТО-5 – „Презентационни умения MS POWER POINT“ (базов курс)
 • ИТО-6 – „Управление изпълнението на проекти с MS PROJECT“

Модул 9: „Управление на информационни системи“ – 8 служители:

 • УИС-7 – „Configuring, managing and maintaining windows server 2008 servers“ (basic course) (дистанционна форма)
 • УИС-8 – „Configuring, managing and maintaining windows server 2008 servers“ (advanced course) (дистанционна форма)

Модул 10: „Допълнителни специализирани обучения“ – 1 служител:

 • ЗА-9 – „Презентационни умения MS POWER POINT“ (надграждащ)

Модул 11: „Чуждоезикови обучения“ – 15 служители:

 • ЧЕО–1А – „Комуникативни умения на английски език“ (базов курс)
 • ЧЕО–1Б – „Комуникативни умения на английски език“ (надграждащ курс)
 • ЧЕО–7А – „Комуникативни умения на френски език“ (базов курс)
 • ЧЕО–8А – „Разговорен английски език“ (базов курс) 

II Провеждане на обучения по ключови компетентности

Тема 1: „Високоефективните хора“ – 30 служители:

Участниците ще усвоят как да подобрят фокуса, комуникацията и баланса между тях и институцията, както и при професионалните взаимоотношения и сътрудничество; да подобрят продуктивността чрез фокусиране върху правилните неща и да имат посветеност на целите. На участниците ще бъде предоставен план за интегрирането на основните навици на високоефективните хора в техния живот.

Тема 2: „Скоростта на доверието“ – 30 служители:

Семинар, който ще предостави знания и умения за изграждане на доверие и подобряване на сътрудничеството и изпълнението. Участниците ще усвоят умения за увеличаване на своята лична благонадеждност; изграждане, даване и възстановяване на доверие в ключови взаимоотношения; увеличаване на доверието към себе си; изграждане на благонадежден имидж и действие за повишаване нивото на доверие в ключовите взаимоотношения.

Тема 3:Социалната интелигентност в човешките взаимоотношения“ – 30 служители:

На участниците ще бъде представена социалната интелигентност и нейното значение в човешките взаимоотношения по принцип и на работното място. Те ще научат за способността да се разчитат знаците на другите хора, да бъдат находчиви в отношенията си с тях, да проявяват емпатия, да развият способността да усетят чувствата, намеренията, желанията на другия; да усвоят умението да слушат.

III Провеждане на специализирани обучения

 1. „Развитие на земеделието в планински и полупланински райони“ – 5 лица.
 2. „Възобновяеми източници на енергия и инвентаризация на парниковите газове“ – 3 лица.
 3. „Инвеститорски контрол на строежи и ремонти“ – 11 лица.
 4. „Работа, вкл. групова с родители и близки на деца и младежи в риск“ – 8 лица.
 5. „Certified Ethical Hacker (CEH) v 8.0“ – 2 лица.
 6. „Чуждоезиково обучение – френски език за начинаещи“ – 6 лица.

Резултати

 • Подобрена професионална квалификация на служителите;
 • Съзнание за зачитане на личните предпочитания чрез включване в специално избрани обучения;
 • Възможност за развитие на специализирани потребности;
 • Подобрена вътрешна координираност и взаимодействие на различни нива в администрацията;
 • Въздействие върху човешкия капитал на персонално ниво;
 • Подобрено административно обслужване и публична удовлетвореност.

Публикации

Развитието на човешките ресурси – основен приоритет за Община Габрово

Представяне на резултатите от проекта - заключителна пресконференция, 11 август 2015 г.

Миглена Въгленова: „Добре образованият човек има много повече свобода и възможности за избор“ - Минка Минчева, в. „100 Вести“ /бр. 182/10.08.2015, стр. 8/

Община Габрово финализира проект за обучения на служителите

90 служители на Община Габрово надградиха уменията си с ключови компетенции

Таня Христова: „Искам администрацията да е мотивирана и ангажирана“

Представяне на дейностите по проекта - начална пресконференция, 24 март 2015 г.

Община Габрово представя проект за повишаване на административния капацитет

Одобриха проект на Община Габрово по ОПАК