Проект – М13-22-147 „Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово“

Схема за безвъзмездна финансова помощ – BG051PO002/13/2.2-14; Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“; Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“

Финансиране – Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ /след финалното отчитане/ – 153 147,34 лв., от които:
Европейски социален фонд – 130 175,24 лв. - 85%
Национално финансиране – 22 972,10 лв. - 15%

Продължителност на проекта – 18 август 2014 г. – 18 август 2015 г.

Обща цел – Подобряване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Габрово и повишаване ефективността на работа

Специфични цели

 • Повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово чрез обучение съобразно индивидуалните и специфичните им потребности;
 • Повишаване капацитета на служителите в общинска администрация Габрово посредством развиване на ключови компетентности и базови умения;
 • Подобряване на взаимодействието, координацията и екипността между служителите и структурните звена в общинска администрация Габрово.

Целева група

Общинска администрация Габрово – 192 лица, като с ръководни позиции са:

 • кмет, заместник-кмет (3 лица), секретар;
 • кметове на кметства (3 лица) и кметски наместници (24 лица).

Дейности

I Провеждане на обучения в Института по публична администрация – ИПА

Модул 1: „Управленски умения“ – 11 служители:

 • УА-1 – „Стратегическо управление и разработване на публични политики“
 • УА-5 – „Наставничество за стажанти в администрацията“
 • УА-6 – „Лични умения за ефективно управление“
 • УА-7 – „Управление на промяната и организационно развитие“
 • УА-10 – „Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ“
 • УА-11 – „Държавен протокол“

Модул 2: „Публични политики“ – 14 служители:

 • ПП-1 – „Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики“
 • ПП-3 – „Прилагане на комплексно административно обслужване“
 • ПП-6.2. – „Прилагане на административно процесуалния кодекс“ (за неюристи)
 • ПП-7.1. – „Прилагане на гражданския процесуален кодекс“ (за неюристи)
 • ПП-10 – „Роля и политика на администрацията за управление на миграционните процеси“

Модул 3: „Ефективно бюджетиране“ – 4 служители:

 • ЕБ-2 – „Оценка на ефективността на публични инвестиционни проекти“
 • ЕБ-7 – „Счетоводно приключване на бюджетната година“

Модул 4: „Европейски регулации и фондове“ – 8 служители:

 • ЕРФ-1 – „Прилагане на правото на ЕС в България“ (за юристи)
 • ЕРФ-2 – „Прилагане на правото на ЕС в България“ (за неюристи)
 • ЕРФ-4 – „Възможности за работа и кариера в институциите на ЕС“
 • ЕРФ-6 – „Как да търсим и намираме полезна информация за европейските регулации и политики“

Модул 5: „Добро управление на местната администрация“ – 21 служители:

 • ДУО-4 – „Превенция и управление на кризисни ситуации“
 • ДУО-5 – „Методи за определяне размерите на местните такси“
 • ДУО-7 – „Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация“
 • ДУО-8 – „Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране“

Модул 6: „Допълнителни специализирани обучения“ – 6 служители:

 • ЗА-3 – „Стилистика в нормативните актове и наредби“
 • ЗА-4 – „Как да мотивираме ефективната работа на служителите“
 • ЗА-5 – „Приложни въпроси за интеграцията на етническите групи в Република България“

Модул 7: „Електронно правителство“ – 9 служители:

 • ЕП-1 – „Електронно управление“ (базов курс)
 • ЕП-5 – „Електронни документи и електронен подпис“
 • ЕП-6 – „Облачните услуги – иновативен подход за електронно управление“
 • ЕП-7 – „Видеоконфериране в административната дейност“
 • ЕП-8 – „Социалните мрежи и комуникация с гражданите“

Модул 8: „Компютърни компетенции“ – 45 служители:

 • ИТО-1 – „Работа с документи С MS WORD“
 • ИТО-2 – „Електронни тaблици с MS EXCEL“ (базов курс)  
 • ИТО-3 – „Електронни тaблици с MS EXCEL“ (надграждащ курс)
 • ИТО-5 – „Презентационни умения MS POWER POINT“ (базов курс)
 • ИТО-6 – „Управление изпълнението на проекти с MS PROJECT“

Модул 9: „Управление на информационни системи“ – 8 служители:

 • УИС-7 – „Configuring, managing and maintaining windows server 2008 servers“ (basic course) (дистанционна форма)
 • УИС-8 – „Configuring, managing and maintaining windows server 2008 servers“ (advanced course) (дистанционна форма)

Модул 10: „Допълнителни специализирани обучения“ – 1 служител:

 • ЗА-9 – „Презентационни умения MS POWER POINT“ (надграждащ)

Модул 11: „Чуждоезикови обучения“ – 15 служители:

 • ЧЕО–1А – „Комуникативни умения на английски език“ (базов курс)
 • ЧЕО–1Б – „Комуникативни умения на английски език“ (надграждащ курс)
 • ЧЕО–7А – „Комуникативни умения на френски език“ (базов курс)
 • ЧЕО–8А – „Разговорен английски език“ (базов курс) 

II Провеждане на обучения по ключови компетентности

Тема 1: „Високоефективните хора“ – 30 служители:

Участниците ще усвоят как да подобрят фокуса, комуникацията и баланса между тях и институцията, както и при професионалните взаимоотношения и сътрудничество; да подобрят продуктивността чрез фокусиране върху правилните неща и да имат посветеност на целите. На участниците ще бъде предоставен план за интегрирането на основните навици на високоефективните хора в техния живот.

Тема 2: „Скоростта на доверието“ – 30 служители:

Семинар, който ще предостави знания и умения за изграждане на доверие и подобряване на сътрудничеството и изпълнението. Участниците ще усвоят умения за увеличаване на своята лична благонадеждност; изграждане, даване и възстановяване на доверие в ключови взаимоотношения; увеличаване на доверието към себе си; изграждане на благонадежден имидж и действие за повишаване нивото на доверие в ключовите взаимоотношения.

Тема 3:Социалната интелигентност в човешките взаимоотношения“ – 30 служители:

На участниците ще бъде представена социалната интелигентност и нейното значение в човешките взаимоотношения по принцип и на работното място. Те ще научат за способността да се разчитат знаците на другите хора, да бъдат находчиви в отношенията си с тях, да проявяват емпатия, да развият способността да усетят чувствата, намеренията, желанията на другия; да усвоят умението да слушат.

III Провеждане на специализирани обучения

 1. „Развитие на земеделието в планински и полупланински райони“ – 5 лица.
 2. „Възобновяеми източници на енергия и инвентаризация на парниковите газове“ – 3 лица.
 3. „Инвеститорски контрол на строежи и ремонти“ – 11 лица.
 4. „Работа, вкл. групова с родители и близки на деца и младежи в риск“ – 8 лица.
 5. „Certified Ethical Hacker (CEH) v 8.0“ – 2 лица.
 6. „Чуждоезиково обучение – френски език за начинаещи“ – 6 лица.

Резултати

 • Подобрена професионална квалификация на служителите;
 • Съзнание за зачитане на личните предпочитания чрез включване в специално избрани обучения;
 • Възможност за развитие на специализирани потребности;
 • Подобрена вътрешна координираност и взаимодействие на различни нива в администрацията;
 • Въздействие върху човешкия капитал на персонално ниво;
 • Подобрено административно обслужване и публична удовлетвореност.

Публикации

Развитието на човешките ресурси – основен приоритет за Община Габрово

Представяне на резултатите от проекта - заключителна пресконференция, 11 август 2015 г.

Миглена Въгленова: „Добре образованият човек има много повече свобода и възможности за избор“ - Минка Минчева, в. „100 Вести“ /бр. 182/10.08.2015, стр. 8/

Община Габрово финализира проект за обучения на служителите

90 служители на Община Габрово надградиха уменията си с ключови компетенции

Таня Христова: „Искам администрацията да е мотивирана и ангажирана“

Представяне на дейностите по проекта - начална пресконференция, 24 март 2015 г.

Община Габрово представя проект за повишаване на административния капацитет

Одобриха проект на Община Габрово по ОПАК

„Закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на „Домашен социален патронаж“ и „Топъл обяд“ „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“