ФАЗА I

Проект – BG10-ORG-2-001 „Стъпки към самостоятелност”

Партньорско споразумение – ORG-2-001/25.01.2011 г.; Анекс № ORG-2-001/01.04.2011 г.

Финансиране – „SOS Детски селища – Дания” чрез Фондация „Велукс”

Партньор – Сдружение „SOS Детски селища – България”

Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 9 262,00 лв. - 100%

Продължителност на проекта – 25 януари 2011 – 25 май 2011 г.

ФАЗА II

Проект – BG12-ORG-4-003 „Стъпки към самостоятелност”

Партньорско споразумение – ORG-4-003/30.08.2012 г.

Финансиране – „SOS Детски селища – Дания” чрез Фондация „Велукс”

Партньор Сдружение „SOS Детски селища – България”

Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 6 344,00 лв. - 100%

Продължителност на проекта – 1 септември 2012 – 1 март 2013 г.

Основна цел

Подпомагане на организации и институции в повишаване качеството на предоставяните социални услуги. Реализиране на дейности по застъпничество за уязвими младежи и семейства и/или повишаване на професионалния капацитет на екипа чрез предоставяне на финансова подкрепа под формата на партньорство.

Целеви групи

 • Младежи и семейства в риск;
 • Организации.

Дейности – ФАЗА I

 • Провеждане на обучения за екипите на Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип и Звено „Майка и бебе“ по четири модула:

Модул 1: „Домашно насилие” – обучение за оказване на психологическа подкрепа на жертви и свидетели на насилие, предотвратяване на насилието и трафика на хора и др.

Модул 2: „Рисково поведение” обучение по провенция на насилие, трафик на хора, рискове сред деца и младежи и др.

Модул 3: „Семейна медиация” – обучение за различни подходи на медиация, посредничество при семейни конфликти, осигуряване интереса на детето и др.

Модул 4: „Работа с родители” обучение за семейна структура, подкрепа на родители, работа с родители на деца с увреждания, работа с деца с асоциално поведение и др.

 • Закупуване на техническо оборудване;
 • Провеждане на работни срещи за популяризиране на проекта.

Дейности – ФАЗА II

 • Провеждане на обучения за ръководители и специалисти, работещи в сферата на социалните услуги на територията на община Габрово по два модула:

Модул 1: „Менажиране на социалните услуги” – с обучители от Международна социална служба – България.

Модул 2: „Мобилна социална работа“ – с обучители от Сдружение „Самаряни” – гр. Стара Загора.

 • Разработване, отпечатване и разпространение на Карта на социалните услуги на територията на общината;
 • Провеждане на работни срещи за популяризиране на проекта.

Резултати

 • Повишаване на качеството и ефективността на предоставяните социални услуги, както и подобряване на координацията между институциите и крайните ползватели на услугите;
 • Придобиване на знания и умения за активно търсене и оказване на подкрепа на лица и семейства от високорискови общности, намиращи се в неравностойно положение и в ситуация на социална изолация – възрастни хора без близки, хора с увреждания, жени с рискова бременност, деца и семейства с ниски доходи, живеещи в лоши битови условия, и др.;
 • Популяризиране на предоставяните услуги пред потенциални уязвими групи и превенция на риска от социално изключване;
 • Повишаване на професионалните компетенции на 15 специалисти от 3 социални услуги в община Габрово в пряката психо-социална работа;
 • Осигуряване на техническо оборудване за нуждите на социалните услуги, както и при работата с клиенти;
 • Придобиване на институционален опит на Община Габрово относно предоставяне на квалификационни възможности за служители, ангажирани със социалните услуги.
„Модернизиране на уличното осветление в община Габрово“ „Повишаване на регионалните компетентности в стратегическото управление на иновационните политики“ - KNOW-HUB