Проект „Повишаване на регионалните компетентности в стратегическото управление на иновационните политики“ с акроним KNOW-HUB

ФинансиранеИнтеррег IV C, Приоритет 1 „Иновации и икономика на знанието“, Подтема „Иновации, изследвания и технологично развитие“

Обща стойност на проекта – 2 172 032,31 евро, от които 1 708 919,17 евро от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и 463 113,14 евро - национално съфинансиране

Бюджет за Община Габрово /след финалното отчитане/ – 35 184,16 евро, от които:

  • 29 906,54 евро – Европейски фонд за регионално развитие - 85%
  • 3 518,42 евро – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България - 10%
  • 1 759,20 евро – собствен принос на Община Габрово - 5%

Продължителност на проекта1 януари 2012 г. – 31 декември 2014 г.

Партньорство по проекта 12 регионални администрации и институции от десет региона на осем страни-членки на ЕС, пряко участващи във формирането и прилагането на иновационни политики, както и една асоциация на европейско равнище: Познански научно-технологичен институт - Полша, EURADA – Европейска асоциация на агенциите за развитие - Брюксел, INNOVA Észak-Alföld - Унгария, Gobierno Vasco - Испания, Nord France Innovation Développement (NFID) - Франция, Méditerranée Technologies (PACA) - Франция, Amt der NÖ Landesregierung - Австрия, Weser-Ems - Германия, Област Банска Бистрица - Словакия, Провинция Кастилия и Лион - Испания, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ - България, Община Габрово - България. Партньорските региони се различават по размер, географски произход, ниво на автономност и опит в иновационната политика.

Обща цел KNOW-HUB адресира критичния проблем на недостатъчна компетентност в стратегическото управление на иновациите. Малко са инструментите, които ефективно отстраняват пречките пред икономиката, базирана на знанието в Европа слабо търсене на иновации, лош социален капитал, бюрокрация и институционални бариери, уменията и компетенциите на човешкия капитал или лошата свързаност между участниците в иновациите. Рядко се правят анализи как регионът може да развие своите уникални конкурентни предимства от гледна точка на глобалните тенденции на пазара или да обедини силите си с други региони, фокусирайки се върху интелигентната специализация.

Специфична цел участвайки в проекта Община Габрово цели да развие иновационния потенциал на града, като подобри регионалната иновационна политика. Проектът се фокусира върху две основни теми: стратегии и политики за интелигентна специализация, както и ефективни инструменти за иновационни политики.

Основни дейности обмяна на опит между партньорите; дейности по комуникация и „интелигентно разпространение” на идентифицирания добър опит (прессъобщения, пресконференции, уебсайт, брошури, статии, конференции); „интелигентно разпространение” на дейности по управление на знанието.

Публикации

Община Габрово приключва проект KNOW-HUB, финансиран по ИНТЕРРЕГ IVC

Община Габрово с план за насърчаване на иновациите в региона

Разработен е икономически слой към географската информационна система на общината

Трета кръгла маса „Потенциалът на Габрово за иновации”

Кръгла маса „Потенциалът на Габрово за иновации”

„Модернизиране на уличното осветление в община Габрово“ „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово“