Национална програма „ФАР 2006”
„Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”
Министерство на труда и социалната политика

През месец декември 2008 година, Община Габрово стартира проект „Защитено жилище за предоставяне на алтернативни услуги на деца, напускащи Дом за деца лишени от родителски грижи”. Проектът се финансира по Национална програма ФАР BG2006/018-343.01.01, „Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” и е с продължителност декември 2008 – ноември 2009 година.

Проектът цели повишаване благосъстоянието на децата, настанени в специализирани институции и тяхната деинституционализация, реинтергация и интеграция в общността. Планираните дейности съответстват на Европейските и националната политики, основани на принципа за гарантиране висшите интереси на детето. Децата от ДДЛРГ „Христо Райков” ще бъдат настанени в Общинско жилище, намиращо се на ул. „Чардафон” 12, като с тях ще се работи по посока оказване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот и развиване на социални умения.

През месеците февруари, март и април 2009 година, бе направен ремонт на общинското жилище. Фирмата, изпълнител на ремонтните дейности в общинското жилище, бе избрана по реда и условията на НВМОП.

През месец февруари 2009 година, в сградата на Община Габрово бе популяризиран проекта и неговото финансиране. Медиите проявиха интерес към целите и задачите на проекта. Пред тях бе представена проектната идея и дейностите, които ще се реализират по време на изпълнението на проект „Защитено жилище”.

През месец февруари 2009 година бе осъществено набиране на кандидати за работа в „Защитено жилище”, посредством обява в местната преса. Свободните работни места бяха 5 ½ : 1 щатна бройка - управител на Защитеното жилище, 3 щатни бройки - социален работник, 1 щатна бройка - педагог, ½ щатна бройка - медицинска сестра. На 06. 04. 2009 година, набраният екип сключи договори по трудово правоотношение до приключване на проекта. На екипа за работа в Защитеното жилище бе осигурен и оборудван офис. Екипът се запозна с децата от ДДЛРГ „Христо Райков” и със специалистите, работещи на територията на Дома. Организират се и се провеждат съвместни работни срещи, както и срещи с децата, настанени в ДДЛРГ.

През месец април 2009 година, по реда на НВМОП, бе избран доставчик за провеждане на обучения на екипа на Защитено жилище и специалисти от ДДЛРГ „Христо Райков”, както и за осъществяване на последващ мониторинг на работата им по новата алтернативна социална услуга до приключване на проекта. В началото на месец Май 2009 година стартираха обученията на екипа на Защитеното жилище, като на обученията бяха поканени и специалисти, работещи в Дома и представители на Социалните услуги на територията на град Габрово. Обученията са с продължителност три седмици и целят повишаване капацитета на специалистите, работещи с деца в риск и оптимизиране на техните познания. На обучаващите са предложени теми като: Основи и същност на социалната работа; работа с деца в риск; работа в мултиетническа среда; деца, преживели насилие; психологическо и социално - педагогическо консултиране; работа с деца с девиантно поведение; приемна грижа и осиновяване; същност на семейството и др.

Чрез много интерактивни методи и разнообразни похвати, обучителите успяха да пренесат екипа на Защитеното жилище и специалистите от ДДЛРГ в реалният свят на децата в институции и да ги доближат максимално до техните проблеми.

На 01.06.2009 година бяха настанени първите двама ползватели на новата алтернативна социална услуга „Защитено жилище”. Младежите са от ДДЛРГ „Христо Райков” гр. Габрово и през 2010 година ще бъдат абитуриенти. С тях ще се работи в посока формиране на умения за търсене на работа, както и умения за водене на самостоятелен живот. До края на месец Юни, ще бъде настанен още един възпитаник на ДДЛРГ.

На 22.06.2009 година от 15 часа бе официално открито Защитено жилище – гр. Габрово.

На откриването присъстваха Кмета на общината – г-н Томислав Дончев, Зам.-кмет „Образование, култура и социални дейности” – д-р Нели Савчева, Зам.- кмет „Устойчиво развитие” – г-жа Таня Христова, Директор на ДДЛРГ „Христо Райков” – г-жа Жулиета Генова, Директор РДСП – г-жа Пенка Гоева, Директор ДСП – г-жа Радостина Братованова, Начaлник отдел „Закрила на детето” – г-жа Мария Пенчева, екипът, обезпечаващ услугата, ръководния екип по проекта, фирмите, участници в проекта, общински представители и представители на институции, имащи отношение по проблемите на децата без родителски грижи.

Специални гости на събитието бяха и съседите в блока, които с пита и сол посрещнаха своите нови съседи!

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган