Проект – BG051PO001-4.1.05-0179 „Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в община Габрово“

Схема за безвъзмездна финансова помощ – BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства”,

Финансиране – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Стойност на безвъзмездната финансова помощ –  88 360,12 лв.

Продължителност на проекта – 12 март 2013-12 юли 2014 г.

Партньор – ОУ „Неофит Рилски”

Участници – ЦДГ „Радост” – база 1 и 2, ЦДГ „Слънце” – база 1 и 2, ОДЗ „Първи юни”, ОДЗ „Ран Босилек”, ОУ „Цанко Дюстабанов”, VI ОУ „Иван Вазов”, СОУ „Отец Паисий”

Обща цел

Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и равнопоставено включване в образователния процес чрез мотивирано, адаптирано и интеркултурно обучение.

Специфични цели

 • Подобряване на условията за гарантиране на равен достъп до образование за децата и учениците от всички етнически групи посредством разнопосочна обучителна работа;
 • Осигуряване на специализирана подготовка на учителите за работа с деца от малцинствените групи и изготвяне на адаптирани работни програми;
 • Промяна на нагласите у родители, деца и ученици, както и мотивиране за равнопоставено образование на децата и учениците от всички етноси;
 • Моделиране на обществените нагласи към позитивно отношение за приемане и приобщаване на децата от различни етноси.

Целеви групи

 • Деца и ученици от етнически малцинствени групи;
 • Педагогически специалисти в детските градини и в училищата;
 • Родители на деца и ученици от етнически малцинствени групи.

Резултати

 • Повишена подготовка на учителите и специалистите в детските и в учебните заведения, участници в проекта, за работа в мултикултурна среда;
 • Изграждане на стимули за учене и създаване на условия за равнопоставено и пълноценно участие в училищната общност;
 • Осигуряване на поле за изява на децата и техните творчески заложби и потенциал чрез съвместни празници – гостувания;
 • Издаване на помагало с практически характер за педагози и специалисти от детски и учебни заведения;
 • Провеждане на „Общински фестивал на толерантността” с участието на деца, ученици, родители и учители;
 • Повишена информираност на учители и родители за интеркултурно образование в детските и в учебните заведения;
 • Повишена чувствителност на общността по отношение на децата и учениците от различни етноси;
 • Повишена мотивация у родителите на деца от етнически малцинства за осигуряване на подкрепа и активно участие в образователната система.

В рамките на проекта са проведени тръжни процедури с предмет:

 • „Обучение на учители”;
 • „Доставка на материали и консумативи”;
 • „Осигуряване на информиране, публичност и логистика по две обособени позиции;
 • „Доставка на оборудване по три обособени позиции”.

Публикации

Заключителна конференция - 3 юли 2014 г., Ритуална зала

Приключва проектът за образователна интеграция

Габровските деца отбелязаха с фестивал културното различие между местните общности

Фестивал на толерантността ще представи културното многообразие на различните общности в Габрово

Съвместни празници-гостувания си устроиха габровски деца

Кулинарна изложба в ОДЗ „Ран Босилек“

Работна среща с ръководителите на клубове и групи, 16 декември 2013 г.

Община Габрово представя проекта за по-добър достъп до образование

Стартират клубове за интеркултурно обучение в детските и учебните заведения

Община Габрово ще подобрява достъпа до образование по проект


Инвестира във Вашето бъдеще!

„И аз имам семейство“ „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в община Габрово“