Проект – BG051PO001-5.1.04-0042-C0001 „Подкрепа в домашна среда за достоен живот”

Схема за безвъзмездна финансова помощ – BG051PO001-5.1-04 „Помощ в дома”

Финансиране – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 210 196,98 лв.

Продължителност на проекта – 1 февруари 2013 – 31 май 2014 г.

Предоставяне на услугата „Социален асистент“ – април 2013 – март 2014 г.

Обща цел

Създаване на работещ устойчив модел за предоставяне на грижа в домашна среда на деца и възрастни с трайни увреждания, както и на хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Специфични цели

 • Създаване условия за достоен живот и социална активност на деца и лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Създаване на заетост на безработни лица;
 • Обучение на социалните асистенти и повишаване на тяхната квалификация; 
 • Развитие на системата за предоставяне на услуги в домашна среда в община Габрово;
 • Превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици чрез предлагане на дейности за обгрижване в домашна среда и посрещане на идентифицираните нужди на потребителите, предотвратяване на евентуалното им институционализиране и подобряване на възможностите за социализация и интеграция.

Целеви групи

 • Безработни лица в трудоспособна възраст;
 • Деца и възрастни с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Целевата група на ползвателите обхваща лица, живеещи както в град Габрово, така и  в част от селата на територията общината.

Предоставяне на услугата социален асистент

Социалните асистенти оказват подкрепа и съдействие на потребителите при:

 • поддържане на лична хигиена;
 • прием на лекарства и осъществяване на други дейности, поддържащи здравето;
 • приготвяне на храна и хранене;
 • боравене с лични вещи и документи;
 • поддържането на битова хигиена;
 • ползване на баня и тоалетна;
 • пазаруване и административни услуги.

Стъпки за ползване на услугата социален асистент

 • Подаване на Заявление по образец  от лицата, желаещи да ползват услугата;
 • Изготвяне на оценка на потребностите на кандидат-потребителите преди стартиране ползването на услугата. Оценката се изготвя от Дирекция „Социално подпомагане“ с участието на потребителя и/или законния представител;
 • Сключване на тристранен договор между доставчика на услугата, социалния асистент и потребителя, регламентиращ правата и задълженията на трите страни;
 • Изготвяне на индивидуален план за потребителя с дейностите, които доставчикът се ангажира да извършва за удовлетворяване на индивидуалните му потребности.

Услугата социален асистент е почасова. Посещенията в дома на потребителя се извършват по предварително изготвен и съгласуван с лицето график. Потребителите заплащат месечна такса съобразно личните им доходи. Поверителността на личните данни е гарантирана в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и етичните принципи в дейността на помагащите професии.

Резултати

 • Назначени 30 лица на длъжността социален асистент;
 • Минимум 115 лица – потребители на социалната услуга.

Публикации

Представяне на резултатите от проекта

„Социален асистент“ продължава като общинска дейност

Приключва проектът за социалните асистенти

Предоставянето на услугата социален асистент ще продължи и тази година

129 лица са потребители на услугата „социален асистент“ на територията на община Габрово

Община Габрово назначи 30 социални асистенти по проект

Начална среща по проекта за социалните асистенти

Информационни брошури


Инвестира във Вашето бъдеще!