Възмездно придобиване на право на собственост, чрез закупуване на недвижим имот с идентификатор 14218.510.197 и сграда с идентификатор 14218.510.197.3, и дълготрайни материални активи, собственост на „ПАЗАРИ“ АД от Община Габрово на основание чл. 34, ал. 2 от ЗОС, чл. 3, т. 3 и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Габрово

Решение № 35

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Актуализация на инвестиционната програма на Община Габрово за 2024 г.

Решение № 36

Приложение №1

Приложение №2

Приемане на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти на територията на община Габрово – първо четене

Решение № 37

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Отчет за 2023 г. на изпълнението по приложение на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023

Решение № 38

Приложение

Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Програма за управление на отпадъците на община Габрово за 2023 г.

Решение № 39

Приложение

Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Габрово за 2023 година и приемане на Програма за развитие на туризма в Община Габрово за 2024 година

Решение № 40

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – Габрово за 2023 г.

Решение № 41

Приложение

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово през 2023 година

Решение № 42

Приложение

Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Габрово 2024 година и Отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на община Габрово за предходната 2023 година

Решение № 43

Приложение №1

Приложение №2

Участие на Община Габрово в пилотна схема за подкрепа на малки проекти в селектирани общини за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро демократично управление с проектно предложение: „ГИС УМ - Управление и Модернизация: Обучение по QGIS за Общините“

Решение № 44

Предоставяне за управление на В и К обектите, системите и съоръженията – общинска собственост, на Асоциацията по В и К за обособена територия област Габрово

Решение № 45

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Възлагане на мобилна интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома”

Решение № 46

Приложение

Еднократно финансово подпомагане на Ай Хасегава за участието ѝ във втори кръг на Международния клавирен конкурс „Wiener Klassik“ във Виена/Австрия, от 19.07.2024 г. – 22.07.2024 г.

Решение № 47

Проведена процедура за попълване на списъка с кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Габрово за мандат 2024 г. – 2028 г.

Решение № 48

Приложение №1

Приложение №2

Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор 14218.514.78 по КККР на гр. Габрово, ул. Чардафон № 24а, чрез доброволна делба

Решение № 49

Замяна на имот – частна общинска собственост с имот на физически лица на основание чл. 21, ал. 4 от ЗОС (гр. Габрово, ул. Извора Едно и ул. Филип Тотю № 5)

Решение № 50

Приложение

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 1, ет. 1, вх. А, ул. „Видима“ № 1, гр. Габрово)

Решение № 51

Приложение

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 16, ет. 6, вх. А, ул. „Видима“ № 1, гр. Габрово/

Решение № 52

Приложение

Продажба на общински имот, на основание чл. 59 ал. 3 от НРПУРОИ, находящ се в общ. Габрово, гр. Габрово, ул. „Орлово гнездо“ № 7, с кадастрален идентификатор 14218.509.455 по КККР на гр. Габрово, одобрен със Заповед № РД-18-64/26.10.2007 г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение засягащо имота е от 05.05.2023 г.

Решение № 53

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост (поземлен имот с идентификатор 22959.512.1 по плана на новообразуваните имоти на местност „Брусовете“, землище с. Донино, общ. Габрово)

Решение № 54

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост имот с идентификатор 14218.518.473 по по КККР на гр. Габрово, одобрен със Заповед РД-18-64/26.10.2007 г. на Изп. директор на АГКК,УПИ II-4226 от кв. 17-Б по плана на гр. Габрово, кв. „Радичевец“, одобрен със Заповед № 572-26.08.1987 г., находящ се в гр. Габрово, кв. „Радичевец“.

Решение № 55

Приложение

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект Ресторант в хотел при РЕМО „Етър“

Решение № 56

Приложение

Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на основание чл. 45ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Решение № 57

Финансова подкрепа за изграждане на паметник на д-р Никола Василиади в двора на ПТГ „Д-р Никола Василиади“

Решение № 58

Приложение

Заседание на Общински съвет № 8 от 20.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 7 от 25.04.2024 г.