Актуализиране бюджет на Община Габрово за 2023 година към 31.12.2023 г.

Решение № 16

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Изменение и допълнение на Правилa за финансово подпомагане от бюджета на Община Габрово, на пациенти, ползващи услугите на „Регионален хоспис“ ЕООД – първо четене

Решение № 17

Приложение №1

Приложение №2

Кандидатстване на Община Габрово с проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово през периода 2024-2029 г.“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“, Програма „Техническа помощ“

Решение № 18

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на „ВиК” ООД - Габрово

Решение № 19

Приложение

Създаване на временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Решение № 20

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на ветераните от войните в България“ - Областен съвет Габрово и Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“, върху част от имот – частна общинска собственост на ул. Юрий Венелин № 8-10

Решение № 21

Изменение на т. 3 от Решение №10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет –Габрово, във връзка с:
- предложение за продажба на общински жилища с административни адреси в гр. Габрово, ул. „Видима” №1, ет. 6, ап. 16 и ул. „Видима“ №1, ет. 1, ап. 1;
- прехвърляне на 3 броя общински жилища от IV-та група „Резервни жилища“ в I-ва група „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;
- отказ от закупуване на общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Зелена ливада” №19, ет. 8, ап. 22

Решение № 22

Определяне на земеделски земи от ОПФ в землищe Габрово и землище Баланите за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение № 23

Приложение

Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на основание чл. 45ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Решение № 24

Съгласие за актуализиране и предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади, стопанисвани и собственост на Община Габрово

Решение № 25

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Изменение и допълнение на Правилa за финансово подпомагане от бюджета на Община Габрово, на пациенти, ползващи услугите на „Регионален хоспис“ ЕООД – второ четене

Решение № 26

Приложение

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на водопровод (изван границите на урбанизирана територия) до ПИ с идентификатор 22959.22.10 по КККР на с. Донино, община Габрово

Решение № 27

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 38577.39.1 по КККР на с. Копчелиите, община Габрово, м-т „Трапа бостана“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – за „склад за селскостопанска техника“

Решение № 28

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.126.521 по КККР на гр. Габрово, м-т „Цоневци-Градище“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 29

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 590, кадастрален район 35 по плана на новообразуваните имоти на м-т Шенини, землище на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 30

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ за трасе на ел. провод до ПИ с идентификатор 14218.10.2 по КК на гр. Габрово, м-т „Стената“

Решение № 31

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с проектен идентификатор 37352.133.16 по КККР на с. Кметовци, община Габрово – за „рибарник и обществено обслужване“ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 37352.133.14 по КККР на с. Кметовци, община Габрово, във връзка с разширение на площадка върху земеделска земя - ПИ с идентификатор 37352.133.9 по КККР на с. Кметовци, община Габрово, м-т „Гащево“

Решение № 32

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.473.17 по КККР на гр. Габрово, м-т „Габрака“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - за „рибно стопанство за отглеждане и угояване на риба “и Подробен устройствен план – Парцеларен план на техническо съоръжение: мост над река Синкевица, свързващ общински път с идентификатор 73290.615.306 по КККР на с. Трънито, община Габрово със селскостопански път с идентификатор 14218.473.6 по КККР на гр. Габрово.

Решение № 33

Определяне на общински съветници за включване в състава на комисията по чл. 9 от Правила за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане лечението на лица от бюджета на Община Габрово

Решение № 34

Заседание на Общински съвет № 8 от 20.05.2024 г. Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г.