Актуализация на инвестиционната програма и разчетите за капиталови разходи на Община Габрово за 2023 г.

Решение № 85

Приложение №1

Финансова подкрепа за участие на атлет в Световни летни игри на Спешъл Олимпикс, Берлин 2023

Решение № 86

Приложение №1

Финансово подпомагане на участниците в младежкия обмен между габровските гимназии и гимназия „Сейджо“ в японския град Тойоаке

Решение № 87

Даване на съгласие за сключване на партньорско споразумение между Община Габрово и Агенция за социално подпомагане, чрез Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Враца по процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз

Решение № 88

Откриване на процедури за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Габрово и Окръжен съд Габрово и избор на комисия за провеждането им

Решение № 89

Приложение №1

Одобряване на класирането на кандидатите, съгласно Протоколи от проведен конкурс на Комисията, назначена с Решение № 30/23.02.2023 г. на Общински съвет - Габрово за провеждане на конкурс за избор на управител на "Общински пътнически транспорт" ЕООД – Габрово

Решение № 90

Провеждане на конкурс за избор на управител на “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ГАБРОВО” ЕООД

Решение № 91

Приложение №1

Членство на ДКЦ 1 Габрово ЕООД в Национално сдружение на лечебните заведения от СИМП /специализирана извънболнична медицинска помощ/

Решение № 92

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

Решение № 93

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД

Решение № 94

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.521.18, ул. “Малина”, гр. Габрово)

Решение № 95

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя с идентификатор 05400.616.11 по плана на новообразуваните имоти на местност Поп стоево, землище с. Борики

Решение № 96

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя с идентификатор 05400.616.37 по плана на новообразуваните имоти на местност Поп стоево, землище с. Борики)

Решение № 97

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя с идентификатор 14218.455.170 по плана на новообразуваните имоти на местност Янкула, землище гр. Габрово)

Решение № 98

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.778.75, местност Узана)

Решение № 99

Приложение №1

Учредяване на право на строеж на основание чл. 67а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Габрово

Решение № 100

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Рeгионална занаятчийска камара Габрово“, върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. Радецка № 23, гр. Габрово

Решение № 101

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“, Териториална организация гр. Габрово върху имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. Юрий Венелин № 16, гр. Габрово

Решение № 102

Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на основание чл. 45ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Решение № 103

Изменение на т. 3 от Решение №10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет -Габрово, във връзка с продажба на общински жилища с административни адреси в гр. Габрово, ул. „Младост“ № 12, вх. В, ет. 1, ап. 1 и бул. „Трети март“ № 21, ет. 6, ап. 32

Решение № 104

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за поземлени имоти с идентификатори: 14218.29.19 и 14218.29.20 по КК на гр. Габрово, във връзка с разширение на площадка върху земеделска земя - ПИ с идентификатор 14218.29.8 по КК на гр. Габрово и отреждане на новия ПИ с проектен идентификатор 14218.29.504 по КК на гр. Габрово за „обществено обслужване, административни обекти и складова дейност“

Решение № 105

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за установяване конкретен режим на устройство и предназначение на ПИ с идентификатор 14533.26.9 по КК на с. Гарван, община Габрово - за „производствена, складова дейност и фотоволтаична електроцентрала“

Решение № 106

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 101, кадастрален район 516 по плана на новообразуваните имоти на м-т „Ливадето“, землище на с. Донино, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 107

Промяна в поименния състав на постоянни комисии на Общински съвет - Габрово

Решение № 108

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, къща „Баба Ана“, находящ се в с. Боженците

Решение № 109

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 9 от 23.06.2023 г.