Проект – № 957751 „Интегрирани решения за плюсово енергийни и жизнени градове“ с акроним RESPONSE (integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs)

Финансиране – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“; приоритет LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020 „Интелигентни градове и общности“; схема „Иновационни действия“

Обща стойност – 23 558 437.25 евро, от които:

 • 19 820 169.47 евро – принос на Европейския съюз
 • 3 738 267.78 евро – публично и частно съфинансиране

Бюджет за Община Габрово – 200 000.00 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 60 месеца (1 октомври 2020 г. –  30 септември 2025 г.)

Партньорство по проекта – консорциум от 53 организации от 14 европейски държави (Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Нидерландия, Обединено кралство, Португалия, Румъния, Украйна, Финландия, Франция, Швеция)

Участници – общини (в т. ч. Ботошани, Брюксел, Габрово, Дижон, Птолемаида, Сарагоса, Северодонецк, Турку), университети, научни институции, центрове за развойна дейност, НПО и частни фирми в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници; Координатор – Европейски институт за енергийни изследвания (EIFER) – Карлсруе, Германия

Водеща идея

RESPONSE се стреми да превърне устойчивото енергийно развитие в постижима цел на ниво сгради, квартали и райони. Проектът следва концепцията за интелигентни, взаимосвързани енергийни системи, комбинирани с градска инфраструктура, ориентирана към потребителите. Фокусът е върху модели на управление и услуги, които подпомагат устойчивото енергийно развитие на градските центрове. RESPONSE ще добави произведена на място възобновяема енергия към енергийния микс на участващите градове. Ще се оптимизира работата на енергийните системи чрез интегрирането на технологии за съхранение, решения за „умни“ мрежи и високотехнологични разработки за мониторинг, контрол и автоматизация.

Обща цел

RESPONSE ще тества различни технологични решения, които да стимулират подобряването на качеството на живот в градска среда посредством:

 • Обновяване на съществуващия или създаване на нов сграден фонд, който предоставя по-сигурна, удобна и екологична среда на обитателите си;
 • Създаване и развитие на местен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници, което да доведе до по-ниски цени на енергията, по-ниски въглеродни емисии и по-високо качество на въздуха и околната среда;
 • Създаване на високотехнологични градски информационни платформи с цел подобряване ефективността на местното самоуправление.

Специфични цели

 • Демонстрация на иновативни модели за повишаване енергийната ефективност на сградния фонд чрез усвояване на технологии за производство на енергия от ВЕИ;
 • Демонстрация на иновативни модели за постигане на по-чисти градски зони и по-устойчива местна енергийна система чрез внедряване на ВЕИ мощности и съоръжения за съхраняване на произведената енергия, както и подобряване гъвкавостта на енергопреносните мрежи;
 • Демонстрация на иновативни модели за популяризиране на електрически превозни средства;
 • Демонстрация на иновативни ИТ системи, подпомагащи по-ефективно местно управление, насочено към подобряване на услугите за гражданите.

Цел на Община Габрово

Да допринесе за подобряване на околната среда посредством мерки за повишаване на енергийната ефективност и усвояване на щадящи технологии, като част от работата по реконструкцията на съществуващия сграден фонд в централната градска част. След реализацията на проекта Габрово цели да произвежда годишно 3,000 мегаватчаса енергия от възобновяеми източници, които да захранват потреблението в този район. Вследствие на мерките Габрово ще генерира енергийни спестявания около 2,500 мегаватчаса годишно и ще намали емисиите на вредните газове с еквивалента на 1,270 тона СО2 на година.

Дейности

Габрово участва в проекта RESPONSE в качеството на град – последовател. Община Габрово ще изготви детайлни анализи, оценки на приложимост и планове за прилагане на реализираните от водещите градове (Дижон – Франция и Турку – Финландия) добри практики. Те ще бъдат в следните направления: Увеличаване дела на локално произведена енергия от ВЕИ; Плюсово енергийни сградни системи; Съхранение на енергия от ВЕИ; Свързани и интегрирани градски екосистеми; Сигурна и устойчива градска среда.

Габрово ще обърне внимание на прилагането на добри практики, свързани с интегрирани решения за увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници и повишаване на енергийната ефективност в сградния сектор. В края на проекта ще се популяризира прилагането на анализираните технологични решения сред другите общини в областта.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Създаване на общински план за енергийно плюсови сгради;
 • Създаване на общински план за локално производство на енергия от ВЕИ и системи за нейното съхранение;
 • Създаване на общински план за свързани и интегрирани градски екосистеми;
 • Създаване на общински план за прилагане на добрите практики, реализирани от Дижон и Турку;
 • Създаване на визия „Габрово – предприемчив град 2050“;
 • Повишаване информираността на жителите на община Габрово относно идентифицираните добри практики за повишаване качеството на живот чрез въвеждане на иновативни енергийни решения и системи за автоматизация на процеса по местно управление.

Публикации

Габрово – партньор в международен проект за енергийни градове