Стратегия за управление на общинската собственост на община Габрово за периода 2020-2023 г.

Решение 1

Приложение №1

Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 година

Решение 2

Приложение №1

Приложение №2

Приемане на актуализиран бюджет на Община Габрово към 31 декември 2019 година

Решение 3

Приложение №1

Приемане бюджет на Община Габрово за 2020 година

Решение 4

Приложение №1

Приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Регионален етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово

Решение 5

Приложение №1

Приемане на изменение и допълнение на Правилник за устойството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци- Габрово“ и утвърждаване числеността на персонала в предприятието

Решение 6

Определяне пълномощията на кметските наместници в Община Габрово

Решение 7

Предоставяне за управление на В и К обектите, системите и съоръженията – общинска собственост на Асоциацията по В и К за обособена територия област Габрово

Решение 8

Приложение №1

Запазване на строежи с временен устройствен статут, изградени по реда на отменения ППЗТСУ

Решение 9

Определяне на групите общински жилища по тяхното предназначение

Решение 10

Приложение №1

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 10 юли 2019 година – 23 декември 2019 година

Решение 11

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в OУ „Неофит Рилски”, гр. Габрово, представляваща Кухненски блок – разливочна за ученическо хранене

Решение 12

Определяне на поименен състав на общинската комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите

Решение 13

Определяне на поименен състав на комисията по предложения за почетни граждани и носители на почетен знак на град Габрово

Решение 14

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за проектен имот с идентификатор 48605.101.140 по КК на с. Мичковци, м-т „Ст. двор Междене“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 15

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план за част от кв. 1 и кв. 2 по плана на с. Ясени, община Габрово

Решение 16

Определяне на земеделски земи от ОПФ в землищe Кметовци, за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 17

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Кметовци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 18

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Лесичарка, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 19

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Кметовци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 20

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 21

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 22

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

Решение 23

Приложение №1

Промяна в поименния състав на ПК „Бюджет, финанси и европроекти” и ПК „Общинска собственост, инвестиционна политика, стопански дейности и туризъм” на Общински съвет - Габрово

Решение 24

Удължаване на срока за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Габрово

Решение 25

Заседание на Общински съвет № 13 от 13.09.2023 г. Заседание на Общински съвет № 2 от 27.02.2020 г.