Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“- Габрово ( ОП РДНО – Габрово), е създадено с Решение №32 от 05.03.2015г., на Общински съвет – Габрово. ОП РДНО е специализирано звено на Община Габрово, второстепенен разпоредител с бюджет и няма статут на юридическо лице. Дейността на предприятието се осъществява в рамките на имот № 000255, землището на с. Гръблевци, м. Равнището, община Габрово с обща площ 140,246 дка.

Предмет на дейност: организация по екологосъобразно управление на неопасни отпадъци  (в т.ч. битови, производствени и строителни отпадъци), в съответствие с допустимите за „прием“, „първично третиране“, „временно съхранение“ и „крайно обезвреждане“ в депо - кодове отпадъци, които са посочени конкретно в условията на Комплексно разрешително № 157-Н1/2011г.

Седалище и адрес на управление: България, обл. Габрово, общ. Габрово, ПК 5300, гр. Габрово, пл. „Възраждане” 3011г. (по чл. 117, ал. 1 от ЗООС)

Директор: инж. Даниела Димитрова - тел.:0885 099 619  e-mail:dimitrova@gabrovo.bg; oprdno_gabrovo@gabrovo.bg,

Заместник – директор и еколог: Ивона Иванова - тел:0885 577 255 е-mail: ecolog_depo@gabrovo.bg

Сайт: depogabrovo.com

 

План за експлоатация

Административна сграда

Кантарна везна

Клетка за депониране

Площадка за компостиране

Сепарираща инсталация

Пречиствателна станция

Ретензионен басейн

Газова инсталация