Община Габрово обявява конкурс за длъжността директор на дирекция "Финансово - счетоводна". Основните области на дейност включват:

 - изучаване състоянието и тенденциите на макроикономическите показатели, оказващи влияние  върху финансовото състояние и финансовата политика на Общината;

 - ръководене и участие в разработката на прогнози, анализи и комплексни оценки за финансовото състояние на Общината;

 - планиране, организиране, координиране и контролиране дейността на отделите „Финанси и бюджет” и „Счетоводен”;

 - извършване на предварителен контрол при поемане на задължение и извършване на разход по СФУК при разходване финансовия ресурс на общината, вкл. и  този по проекти по оперативните програми съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и други външни източници;

 - извършване на предварителен контрол и съгласуване на икономическите и финансови параметри в документациите за провеждане на процедури по ЗОП,  вкл. и  тези по проекти по оперативните програми съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и други външни източници;

 - изготвяне на предложения до Общински съвет по въпроси, касаещи финансовата дейност на Общината;

 - поддържане на контакти с външни контролни органи, данъчна администрация, Министерство на финансите и други централни ведомства по въпроси, касаещи финансовата дейност на Общината.

Повече информация за обявеното работно място може да намерите тук.