ОБЩИНА ГАБРОВО

         На основание чл.10а, ал. 1 от ЗДСл, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 859/07.05.2020 г. на кмета на Общината

О  Б  Я  В  Я  В  А 

            Конкурс за длъжността директор на дирекция „Финансово-счетоводна“

1. Основна цел на длъжността.

 • Осигуряване постигане целите на Общината чрез планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на дирекция „Финансово-счетоводна” по ЗПФ, ЗБРБ, Закона за счетоводството, ЗОП и ЗМСМА.
 • Постигане на законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност при разходване финансовия ресурс на общината, включително и този по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, чрез извършване на предварителен контрол при поемане на задължение и извършване на разход по СФУК.  
 • Извършване на предварителен контрол и съгласуване на икономическите и финансови параметри в документациите за провеждане на процедури по ЗОП,  включително и тези по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

2. Области на дейност.

- Изучава състоянието и тенденциите на макроикономическите показатели, оказващи влияние върху финансовото състояние и финансовата политика на Общината.

- Непосредствено ръководи и участва в разработката на прогнози, анализи и комплексни оценки за финансовото състояние на Общината.

- Планира, организира, координира и контролира дейността на отделите „Финанси и бюджет” и „Счетоводен”.

- Извършва предварителен контрол при поемане на задължение и извършване на разход по СФУК при разходване финансовия ресурс на общината, включително и този по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и други външни източници.

- Извършва предварителен контрол и съгласуване на икономическите и финансови параметри в документациите за провеждане на процедури по ЗОП,  включително и тези по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и други външни източници.

- Изготвя предложения до Общински съвет по въпроси, касаещи финансовата дейност на Общината.

- Поддържа контакти с външни контролни органи, данъчна администрация, Министерство на финансите и други централни ведомства по въпроси, касаещи финансовата дейност на Общината.

 • Изисквана минимална степен на завършено образование: магистър.
 • Минимален професионален опит 4 години

                                    или

           Минимален ранг – ІІІ  младши

 • Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: няма.
 • Професионално направление, по което е придобито образованието: икономика.
 • Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

           - стратегическа компетентност;

           - лидерска компетентност;

           - управленска компетентност;

           - ориентация към резултати;

           - компетентност за преговори и убеждаване;

           - работа в екип;

           - фокус към клиента (вътрешен/външен);

           - дигитална компетентност;

          - отлично познаване на нормативната база, необходима за изпълнение на длъжността: ЗПФ, ЗБРБ, Закон за счетоводството, ЗОП, ЗМСМА, Закон за администрацията, ЗДСл, Кодекс на труда.

 • Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността -  1900 лв. (основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
 • Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1.
 • Начин на провеждане на конкурса:
 1. Решаване на тест.
 2. Интервю.

 

Необходими документи за кандидатстване:

       1. Заявление за участие – по образец (приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители).

       Към заявлението се прилагат:

 • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

Заявлението и декларацията могат да се получат от служителите в отдел “Управление на човешките ресурси” в Община Габрово, ет. І, стая № 110, или да се изтеглят от обявата, публикувана в Административния регистър - https://iisda.government.bg/.

 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации и правоспособност (при наличие на такива).
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител (при наличие на такъв).

       2. Автобиография.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник, като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.

 • Място за подаване на документите: гр. Габрово, пл. ”Възраждане” № 3, Община Габрово, отдел “Управление на човешките ресурси”, ет. І, стая № 110; телефон за справки: 066/ 818 315, лице за контакти: Диана Николова – началник-отдел “Управление на човешките ресурси”.
 • Краен срок за подаване на документите: 22.05.2020 г.
 • Ден на публикуване: 11.05.2020 г.
 • Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово и на интернет страницата на Общината на адрес: www.gabrovo.bg.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.