Малчугани, които наесен ще постъпят в първи клас, преминаха специална подготовка по различни исторически, литературни и природни теми. Заниманията се проведоха през отминалата учебна година в подготвителните групи на общинските детски градини.

Дейностите са част от проект „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“. Той цели да подпомогне успешното включване в образователната система на деца от различни етноси. Заниманията са насочени към равнопоставеност в групите за предучилищна подготовка. Партньори са ДГ „Ран Босилек“ и център „Амалипе“.

  

Експерти от Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Априлов–Палаузов“ и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ работиха с бъдещите първокласници по обучително-познавателна и приложна програма.

По време на срещите със служителите на Историческия музей децата научиха повече за историята на Габрово и страната, запознаха се с различни знакови личности, символи, места и обичаи.

  

В градската библиотека „Априлов–Палаузов“ им бе представено богатството на писаното слово, характерните за региона речеви особености, известни автори и произведения.

  

Чрез срещите със специалистите от „Централен Балкан“ възпитаниците на детските градини получиха знания за природата, представителите на основните животински и растителни видове, особеностите на местния релеф и географските характеристики.

  

Бъдещите първокласници се включиха в тематични екскурзии, по време на които бяха преговорени всички теми от работата през годината. Посетиха знакови места в Габрово, сред които исторически паметници, културни и природни забележителности, музейни експозиции.

  

Теорията бе придружена с практическа работа, чрез която да развиват своите творчески умения и да създават нещо сами, което да остане за тях и да им напомня за наученото.

  

За да демонстрират какво са усвоили през годината, децата участваха в игрови и занимателни викторини. Подборът на въпросите провокира малчуганите към нестандартни асоциации, остроумни разсъждения и екипно мислене. Дейностите имат и обединяващ ефект, поради включването на деца от различни бази на градините и възможността да се опознават и общуват.

  

За своето усърдие и отлично представяне малките палавници бяха възнаградени с индивидуални и групови награди. Всяко дете получи шапка и тениска, специално брандирани с отличителните знаци на проекта.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

„Топлофикация Габрово“ трябва да начисли неустойки към своите абонати, реши съдът по делото на Община Габрово срещу „Топлофикация“
6 август 2018
Българи и японци заздравиха приятелството си с катинар на дървото в парк „Маркотея”
7 август 2018