Непрекъснатото подобряване на административния капацитет и развитие на човешкия капитал бяха определени като основен фактор за постигане на висококачествено обслужване и мотивация по време на заключителната пресконференция по проект „Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово“.

„Партньорство, екипност, всеотдайност, професионализъм – са предпоставките за намиране на най-ефективните, най-добрите решения и най-качествената ориентация, които ежедневно трябва да демонстрираме като проявление на придобитите знания и умения. С тази инициатива надграждаме един изключително важен процес, защото без развитие на човешкия потенциал, няма как да постигнем качество на инвестиционните процеси и услугите, които сме длъжни да предоставяме“, каза в обръщението си кметът Таня Христова. Тя определи проектът като гаранция пред хората, които ще потърсят институцията Община, че ще срещнат висок професионализъм и компетентност, но и като ангажимент на служителите пред гражданите, бизнеса и ръководството на администрацията.

По думите на секретаря на Общината Полина Тихова стремежът за надграждане на административния капацитет е основен приоритет, който ще продължи и след реализацията на проекта. „Трябва да работим още по-усърдно за изграждане на добри междуличностни отношения. Да осъзнаем, че Община Габрово сме всички ние. От нашите съвместни усилия, от това как изпълняваме ежедневните си ангажименти, зависи развитието и имиджът на Общината, както и постигането на заложените цели“, каза още Полина Тихова.

Освен служители на Община Габрово и ръководния състав, проектът обхвана кметове на кметства и кметски наместници. В модулите за развиване на ключови компетентности се включиха 90 лица по темите „Високоефективните хора“, „Скоростта на доверието“ и „Социалната интелигентност в човешките взаимоотношения“. Проведоха се 41 курса за професионално развитие в учебните бази на Института по публична администрация по теми от 11 модула. 35 служители участваха в специализирани обучения в областта на земеделието, инвеститорския контрол, инвентаризация на парниковите газове, работа с родители на деца в риск, информационна сигурност, чуждоезиково обучение.

Представителят на фирмата, реализирала обученията по ключови компетентности, Деница Николова акцентира върху ефекта за предоставяне на по-високо качество на услугите, както и постигане на по-добър комфорт и комуникация между служителите на работното им място. Тя отчете като много добър подбора на темите и включването на участници от различни отдели с цел да не се припокриват дейности и информация от предишни обучения. Анализът показва много силна мотивация за участие на служителите и интерес към темите, както и високи оценки за тяхната ефективност.

Според данните от проведеното анкетно проучване общата удовлетвореност от всички видове обучения е 82,52%. Информацията ще послужи за формулиране на мерки за подобряване координацията на всички нива и последваща политика за мотивиране на човешките ресурси.

Проектът се финансира по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет“. Общата му  стойност е 196 900,00 лева. След сключване на договорите по обществените поръчки и отчитане на всички извършени разходи е реализирана икономия в размер на 43 752,66 лева.

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово” по договор за безвъзмездна помощ № М13-22-147/ 18.08.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на материала се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Община Габрово получи диплом от БАРОК
13 август 2015
Въвежда се воден режим в селата Поповци, Лесичарка и Костенковци
14 август 2015