Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия по Програма „Култура“ за съфинансиране на проекти за 2023 година.

Процедурата се провежда съгласно Правилник за съфинансиране на проекти по програма „Култура“ от бюджета на Община Габрово и Заповед № 453/08.03.2023 г. на кмета на Общината за определяне на приоритети и срок за подаване на проектни предложения.

През 2023 г. Програма Култура е насочена към инициативи, които подкрепят творческото развитие и подобряват включването на гражданите в културния живот, внимание и грижа към околната среда и създаването на устойчиви практики в културния живот. Програмата насърчава поддържането и развитието на местната идентичност и усещането за принадлежност през културното наследство в областта на занаятите, индустрията, хумора и градската среда.

Програмата насърчава проекти в съответствие с Европейската зелена сделка и Новия европейски Баухаус с неговите три основни приоритети – участие, естетика и устойчивост: развитие на публики, въвличане на общности и групи, съвместно създаване, приемане и разпространение на щадящи околната среда практики и повишаване на осведомеността, относно устойчивото развитие, чрез културни дейности; създаване на отношение към градската среда и естетика.

Програмата ще подкрепя проекти, които влагат допълнителни усилия за разширяване на комуникационните си канали и послания, предвиждат иновативни маркетингови подходи особено в посока засилване на дигиталното присъствие, предвиждат адаптиране на съдържанието си за различни аудитории и улесняват участието им в културни събития и дейности, развиват обучителни модули за разширяване на професионалния капацитет в културата и изкуството.

 

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБХВАТ

Приоритетите в съдържателния обхват на Първата конкурсна сесия за проекти в областта на изкуството и културата за 2023 г. са: 

 

ПРИОРИТЕТ 1: УТВЪРДЕНИ ФЕСТИВАЛИ И ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Програмата ще подкрепя утвърдени вече значими културни инициативи. Основната цел е надграждане и устойчивост на реализираните проекти и партньорства в различните видове изкуства и стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и други еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Габрово, предназначени за местното население и допринасящи за запазване и развитие на идентичността на града.

Чрез дейностите се цели достигане на творческия продукт до възможно най-широка аудитория, взаимодействие по нов и креативен начин и привличане на нова публика, чрез постигане на по-високо качество на предоставения продукт.

Обща прогнозна сума за приоритета: 25 000 (двадесет и пет хиляди) лв. Максималната сума, която може да бъде отпускана по един проект е до 10 000 (десет хиляди) лв.

 

ПРИОРИТЕТ 2: ТВОРЧЕСКО ПРЕЖИВЯВАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВАТА

Програмата ще подкрепя проекти, чиито дейности привличат и развиват публики, ангажират и активизират местната общност, имат социална насоченост, стимулират иновативни практики и експериментални форми, включително и на нестандартни места за изява.

Водени от добрите примери на Новия европейски Баухаус, дейностите по този приоритет се насърчава да предлагат нов поглед към местата, които обитаваме и към връзката ни с естествената среда.

Допълнително ще се насърчава изпълнението на проекти, които информират и създават осъзнатост по актуални теми, свързани с климатичните промени, прилагането на иновативни, предприемачески и колаборативни подходи.

Приемат се намеси в градска среда, включително обновяване на градския дизайн, които целят да постигнат естетични, устойчиви и приобщаващи решения, и които предоставят възможност за по-добра социализация и активен живот.

По-конкретно приоритетът е насочен към проекти за развитие на кв. Шести участък и бъдещите пространства на града като Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“.

Търси се ценната връзка с близостта на природата и урбанистичните дадености в Габрово и включването им в активния живот на града през културни дейности.

Обща прогнозна сума за приоритета: 75 000 (седемдесет и пет хиляди) лв. Максималната сума, която може да бъде отпускана по един проект е до 15 000 (петнадесет хиляди) лв.

 

ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В СРОК ДО 17:15 Ч. НА 10.04.2023 Г. ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА СЛЕДНИЯ ЛИНК.

 

Пълната информация относно процедурата и необходимите документи за кандидатстване може да намерите в раздел  "Администриране".

Въпроси относно Първа конкурсна сесия по Програма "Култура" може да задавате на kultura@gabrovo.bg

Информационна среща по Програма "Култура" ще се проведе на 15 март /сряда/ от 16:00 ч. в Ритуална зала на Община Габрово.

 

Интерактивен музей на индустрията бе домакин на международна партньорска среща по проект Press Here: a living archive on European industry
9 март 2023
Отборът на заместник-кмета Мария Йозова и Александър Пенев зае второ място в кулинарното състезание за непрофесионалисти „На върха на пламъка“
10 март 2023