ПЪРВА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2024 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия по Програма „Култура“ за съфинансиране на проекти за 2024 година.

Процедурата се провежда съгласно Правилник за съфинансиране на проекти по програма „Култура“ от бюджета на Община Габрово и Заповед № 212/15.02.2024 г. на кмета на Общината за определяне на приоритети и срок за подаване на проектни предложения.

Програма Култура е насочена към инициативи, които подкрепят творческото развитие и подобряват включването на гражданите в културния живот, внимание и грижа към околната среда и създаването на устойчиви практики в културния живот. Програмата насърчава поддържането и развитието на местната идентичност и усещането за принадлежност през културното наследство в областта на занаятите, индустрията, хумора и градската среда. Подкрепя и активния обмен на опит, информация и успешни практики на локално, национално и международно ниво чрез добре изградени и заявяващи устойчивост в бъдеще сътрудничества.

Програмата насърчава проекти в съответствие с Европейската зелена сделка и Новия европейски Баухаус с неговите три основни приоритети – участие, естетика и устойчивост: развитие на публики, въвличане на общности и групи, съвместно създаване, приемане и разпространение на щадящи околната среда практики и повишаване на осведомеността относно устойчивото развитие чрез културни дейности; създаване на отношение към градската среда и естетика.

Програмата ще подкрепя проекти, които влагат допълнителни усилия за разширяване на комуникационните си канали и послания, предвиждат иновативни маркетингови подходи, особено в посока засилване на дигиталното присъствие, предвиждат адаптиране на съдържанието си за различни аудитории и улесняват участието им в културни събития и дейности.

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБХВАТ

Приоритетите в съдържателния обхват на Първата конкурсна сесия за проекти в областта на изкуството и културата за 2024 г. са: 

ПРИОРИТЕТ 1: УТВЪРДЕНИ ФЕСТИВАЛИ И ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Програмата ще подкрепя утвърдени вече значими културни инициативи. Основната цел е надграждане и устойчивост на реализираните проекти и партньорства в различните видове изкуства и стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и други еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Габрово, предназначени за местната публика и допринасящи за запазване и развитие на идентичността на града.

Чрез дейностите се цели достигане на творческия продукт до възможно най-широка аудитория, взаимодействие по нов и креативен начин и привличане на нова публика, чрез постигане на по-високо качество на предоставения продукт.

Обща прогнозна сума за приоритета: 30 000 (тридесет хиляди) лв. Максималната сума, която може да бъде отпускана по един проект е до 7 000 (седем хиляди) лв.

 

ПРИОРИТЕТ 2: ТВОРЧЕСКО ПРЕЖИВЯВАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВАТА

Програмата ще подкрепя проекти, чиито дейности привличат и развиват публики, ангажират и активизират местната общност, имат социална насоченост, стимулират иновативни практики и експериментални форми, включително и на нестандартни места за изява. Програмата стимулира партньорствата и междусекторните сътрудничества с цел създаване на нов културен продукт с устойчив характер и превръщането му във възможност за промяна или за укрепване и развитие на културните практики на града. Ще бъдат подкрепени проекти и партньорства, които развиват различните видове изкуства – кино, литература, театър, фотография, музика, танц, изобразителни и визуални изкуства.

Дейностите по този приоритет следва да предлагат нов поглед към местата, които обитаваме и към връзката ни с естествената среда - с близостта на природата и урбанистичните дадености в Габрово и включването им в активния живот на града през културни продукти.

Приоритетът е насочен към проекти, които развиват кв. Шести участък, други утвърдени пространства в града, както и такива в крайните квартали и малките населени места.

Приемат се намеси в градска среда, включително обновяване на градския дизайн, които целят да постигнат естетични, устойчиви и приобщаващи решения и които предоставят възможност за по-добра социализация и активен живот.

Обща прогнозна сума за приоритета: 90 000 (деветдесет хиляди) лв. Максималната сума, която може да бъде отпускана по един проект е до 20 000 (двадесет хиляди) лв.

 

ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В СРОК ДО 16:30 Ч. НА 15.03.2024 Г. ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА СЛЕДНИЯ ЛИНК.