ОБЯВЛЕНИЕ

Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия по Програма Култура за съфинансиране на проекти за 2019 година.

Процедурата се провежда по Програма Култура, съгласно Правилник за съфинансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на Община Габрово и Заповед №2773/17.12.2018 г. на кмета на община Габрово за определяне на приоритети и срок за подаване на проектни предложения.

Основна цел на Програма Култура е да изгради среда за развитие на културния живот в общината, като подкрепя реализирането на проекти в сферата на културата и изкуствата с висока художествена стойност, спомага за постигане на по-голямо разнообразие и динамика в културния живот на Габрово, насърчава реализирането на проекти с фокус върху обществено значими теми и проблеми, привлича за участие гражданите в културния живот.

Финансовите средства, необходими за реализирането на Програма Култура, се осигуряват от бюджета на Община Габрово. Чрез подкрепа на проекти в различни области на културата, програмата работи за развитие на културния сектор и в интерес на гражданите на община Габрово.

Приоритетите в съдържателния обхват на Първата конкурсна сесия за проекти в областта на изкуството и културата за 2019 г. са:

 

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБХВАТ

Приоритет 1: ДИГИТАЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: ТВОРЧЕСТВО, ВДЪХНОВЯВАЩО ПРОМЯНА

Дигитално предизвикателство е както творческото и критично използване на технологии и нови медии в реализирането на едно произведение, така и използването на нови канали и формати за представяне на изкуство и културно наследство, така че те да бъдат споделени от по-голяма и разнообразна публика. Днес културният сектор и изкуството се срещат с огромните възможности на информационните и комуникационни технологии  - от нови приложения на цифровите технологии до нововъзникващи форми на изкуството и нови бизнес модели в изкуствата и културата.

Чрез този приоритет ще бъдат подкрепяни проекти, които:

- ползвайки инструментариума на дигиталните иновации в културния сектор и изкуството, адресират общностна промяна и създават социални ползи: правят културата по-достъпна; вдъхновяват младите хора и насърчават развитието на активни общности;

- прилагат иновативни модели и подходи за създаване на културно съдържание и за разпространението му: общностно генериране на съдържание, включително спомени, градски истории, изследователската работа в лични и публични архиви;

- повишат присъствието и откриваемостта в интернет на културни продукти, създадени в, за и свързани с Габрово: насърчат видимостта на изкуството, създадено в общността;

- популяризират творческото разнообразие, културните традиции и постижения на Габрово в национален и международен план;

- гарантират достъп до жанрово разнообразно изкуство и произведения, които прекрачват познатите жанрови граници;

- акцентират върху културно съдържание с европейско измерение и допринасят за достойното представяне на местните културни постижения в рамките на инициативата Европейска столица на културата Пловдив – 2019 г.

Приоритет 2: ГАБРОВО - ТВОРЧЕСКИ ГРАД НА ЮНЕСКО

Приоритетът цели да осигури възможност на творците и гражданите, чрез творчески идеи, подходи и интерпретации, включително по темите, свързани с общочовешките ценности, да представят постиженията, таланта и новаторските търсения, местната културна специфика и идентичност като част от европейската и световна култура и културно наследство; да се развива, интерпретира и популяризира културното, индустриално, архитектурно и художествено наследство и традиции по начин, който е съвременен, атрактивен и въздействащ, утвърждавайки положителния образ на общината и дълготраен интерес към нейните ценности, както и да се активизира културно сътрудничество на локално, национално и международно равнище чрез пресъздаване или обмен на творчески опит и съвместни изяви, развиване на продуктивни взаимоотношения за създаване на положителен ефект и върху други сектори (в т.ч. добавена стойност, повишаване на туристическия потенциал).

Ще се подкрепят проекти, които: допринасят за достойното представяне на местните културни постижения в рамките на инициативата Европейска столица на културата Пловдив – 2019 г.; осъществяват дейности по опазване, експониране и социализиране на материалното и духовно наследство, както и на съвременното изкуство и култура, насърчаване използването на иновативни и креативни подходи, методи, средства и техники при представянето и промотирането на културното многообразие. Възможни (но не задължителни) проектни теми могат да бъдат: Култура и екология (Културата като промоутър на нови идеи в сферата на зелените иновации), Култура и архитектура (нови елементи в градска среда, функционални скулптури); Култура и образование; Култура и бизнес; Култура и социално предприемачество; Старт за творчески индустрии; Стартиране/ускоряване на културни процеси в посока децентрализация; Изграждане на „културни мостове”.

ФИНАНСИРАНЕ

Предвидените по съответните приоритети средства и съответните максималната сума, които могат да бъдат отпуснати на един проект за тази конкурсна сесия на Програма Култура, са следните:

по приоритет Дигитално предизвикателство: Творчество, вдъхновяващо промяна - обща прогнозна сума за приоритета: 40 000 (четиридесет хиляди) лв. Максимална сума, която може да бъде отпускана на един проект - до 20 000 (двадесет хиляди) лв.;

по приоритет Габрово - Творчески град на ЮНЕСКО - обща прогнозна сума за приоритета: 60 000 (шестдесет хиляди) лв. Максимална сума, която може да бъде отпускана на един проект - до 15 000 (петнадесет хиляди) лв.

Програмата финансира до 70% от общата стойност на проектното предложение на бюджетни организации, с изключение на юридическите лица, създадени по Закона за народната просвета и Закона за висшето образование, но не повече от по-горе посочената максимална сума за финансиране на едно проектно предложение. За всички други организации, Програмата финансира до 80% от общата стойност на проектното предложение, но не повече от по-горе посочената максимална сума за финансиране на едно проектно предложение.

Дейностите по проектите по Програма Култура трябва да се осъществят в периода от 20 март 2019 г. до 15 ноември 2019 г.

Одобряването на финансиране на проект по Програмата не освобождава кандидатстващите организации и лица от необходимостта да получат разрешение за използване на обекти и оборудване, публична или частна общинска собственост, по надлежния ред.

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложенията се подават в запечатан плик, подписан от вносителя, в 1 (един) оригинал на хартиен носител, комплектуван с всички изискващи се документи и 1 (един) брой на електронен носител. Последният трябва да съдържа Формуляра за кандидатстване във формат Microsoft Word, Бюджета във формат Microsoft Excel, а всички останали документи – в Microsoft Word или PDF. Не се приемат документи и формуляри, попълнени на ръка.

Проектните предложения се подават в непрозрачен запечатан плик, надписан по следния начин:

ДО

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПЛ. ”ВЪЗРАЖДАНЕ” №3

ГР. ГАБРОВО 5300

 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

..................................................................................................................................................

/наименование на проекта/

 

ОТНОСНО: УЧАСТИЕ В ПЪРВА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ЗА 2019 ГОДИНА

.......................................................................................................................................................

/организация/

.......................................................................................................................................................

/адрес за кореспонденция/

.......................................................................................................................................................

/телефон, факс и електронен адрес/

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16:30 часа на 28 януари 2019 г. включително.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всяко едно лице може да поиска в срок до 11.01.2019 г. писмено от Община Габрово, вкл. на email: kultura@gabrovo.bg, разяснения по Програма Култура и документите за кандидатстване. Разясненията се дават в срок до 5 – работни дни от постъпване на искането.

На сайта на Община Габрово, в раздел: КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ „Програма Култура“ Администриране, се публикуват всички документи за конкурсната сесия, както и постъпилите писмено въпроси и отговори по настоящата сесия.


Правилник 206 KB
17.12.2018
Формуляр за кандидатстване 2019 90 KB
Приложение 1
17.12.2018
Приложение 1 - 2019 16 KB
17.12.2018
Приложение 2 - 2019 29 KB
17.12.2018
Приложение 3 - 2019 28 KB
17.12.2018
Приложение 4 - 2019 24 KB
Формуляри за оценка и бюджет
22.01.2019
Таблица за оценка 1 18 KB
Таблица за оценка 2 20 KB
Формуляр бюджет 40 KB
05.06.2019
Формуляр за отчет 48 KB
05.06.2019
Формуляр за задължителен съдържателен доклад 46 KB