ПЪРВА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" НА ОБЩИНА ГАБРОВОЗА 2022 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия по Програма „Култура“ за съфинансиране на проекти за 2022 година.

Процедурата се провежда съгласно Правилник за съфинансиране на проекти по програма „Култура“ от бюджета на Община Габрово и Заповед №321/25.02.2022 г. на кмета на Общината за определяне на приоритети и срок за подаване на проектни предложения.

Основна цел на Програма „Култура“ е да подкрепя и стимулира развитието на значими културни инициативи и създаването на качествени културни продукти, търсене на оригинални и новаторски подходи и решения, в съответствие със стратегическите приоритети на Община Габрово.

Финансовите средства, необходими за реализирането на Програмата, се осигуряват от бюджета на Община Габрово. Чрез подкрепа на оригинални проекти в различни области на културата, Програмата работи за развитие на културния сектор, в интерес на жителите на Габрово и цели запазване на неговата идентичност и утвърждаването му като творчески и зелен град.

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБХВАТ

Приоритетите в съдържателния обхват на Първата конкурсна сесия за проекти в областта на изкуството и културата за 2022 г. са: 

ПРИОРИТЕТ 1: ЕДНО ЛЯТО В ГАБРОВО

Програмата ще подкрепя проекти, чиито дейности се реализират през летните месеци, привличат и разнообразяват публики, имат социална насоченост, стимулират иновативни практики и експериментални форми, включително и на нестандартни места за изява. Проявите трябва да се провеждат със свободен достъп през месеците юни-септември, приоритетно в публични пространства (паркове, градини, площади или други открити площи на територията на община Габрово). Дейностите трябва да допринасят за запазване на идентичността на Габрово и утвърждаването му като творчески и зелен град.

По този приоритет няма да се подкрепят вече реализирани проекти.

Обща прогнозна сума за приоритета: 40 000 (четиридесет хиляди) лв. Максималната сума, която може да бъде отпускана по един проект е до 15 000 (петнадесет хиляди) лв.

ПРИОРИТЕТ 2: КОЛАБОРАЦИИ

Програмата ще подкрепя проекти, които се изпълняват в партньорство и развиват културно сътрудничество в различните области на изкуството на локално, национално и международно равнище чрез пресъздаване или обмен на творчески опит и съвместни изяви, развиване на продуктивни взаимоотношения за създаване на положителен ефект и върху други сектори (в т.ч. добавена стойност и повишаване на туристическия потенциал).

По този приоритет няма да се подкрепят вече реализирани проекти.

Обща прогнозна сума за приоритета: 40 000 (четиридесет хиляди) лв. Максималната сума, която може да бъде отпускана по един проект е до 15 000 (петнадесет хиляди) лв.

ПРИОРИТЕТ 3: УТВЪРДЕНИ ФЕСТИВАЛИ И ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Програмата ще подкрепя утвърдени вече значими културни инициативи. Основната цел е надграждане и устойчивост на реализираните проекти и партньорства в различните видове изкуства и стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и други еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Габрово, предназначени за местното население и допринасящи за запазване идентичността на града.

Чрез дейностите се цели достигане на творческия продукт до възможно най-широка аудитория, взаимодействие по нов и креативен начин и привличане на нова публика, чрез постигане на по-високо качество на предоставения продукт.

Обща прогнозна сума за приоритета: 20 000 (двадесет хиляди) лв. Максимална сума, която може да бъде отпускана по един проект е 10 000 (десет хиляди) лв.

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложенията се подават в запечатан плик, подписан от вносителя, в 1 (един) оригинал на хартиен носител, комплектуван с всички изискващи се документи и 1 (един) брой на електронен носител. Последният трябва да съдържа Формуляра за кандидатстване във формат Microsoft Word, Бюджета във формат Microsoft Excel, а всички останали документи – в Microsoft Word или PDF. Не се приемат документи и формуляри, попълнени на ръка.

Проектните предложения се подават в непрозрачен запечатан плик, надписан по следния начин:

ДО

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПЛ. ”ВЪЗРАЖДАНЕ” №3

ГР. ГАБРОВО 5300

 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

..................................................................................................................................................

/наименование на проекта/

ОТНОСНО: УЧАСТИЕ В ПЪРВА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ЗА 2022 ГОДИНА

.......................................................................................................................................................

/организация/

.......................................................................................................................................................

/адрес за кореспонденция/

.......................................................................................................................................................

/телефон, факс и електронен адрес/

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16:30 часа на 25.03.2022 г. включително.


Правилник
25.02.2022
Правилник 206 KB
Приложение 1 28 KB
Приложение 2 36 KB
Приложение 3 28 KB
Приложение 4 24 KB
Съдържателен отчет 20 KB
Формуляр бюджет 40 KB
Формуляр за кандидатстване 92 KB
Формуляр отчет 49 KB