ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия по Програма Култура за съфинансиране на проекти за 2021 година.

Процедурата се провежда съгласно Правилник за съфинансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на Община Габрово и Заповед № 288/12.02.2021 г. на Кмета на община Габрово за определяне на приоритети и срок за подаване на проектни предложения.

Основна цел на Програма Култура е да изгради среда за развитие на културния живот в общината, като подкрепя реализирането на проекти с висока художествена стойност в сферата на културата и изкуствата, спомага за постигане на по-голямо разнообразие и динамика в културния живот на Габрово, насърчава реализирането на проекти с фокус върху обществено значими теми и проблеми, привлича за участие гражданите в културния живот.

Финансовите средства, необходими за реализирането на Програма Култура, се осигуряват от бюджета на Община Габрово. Чрез подкрепа на проекти в различни области на културата, програмата работи за развитие на културния сектор и в интерес на гражданите на община Габрово.

СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИ НА ПЪРВАТАТА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА 2021 г.

  • Мобилизиране на пълния потенциал на културата за: преодоляване на социалните последици на кризата от COVID-19;  борба с изолацията и процеса на дезинтеграция на общностите 
  • Привличане на нови публики
  • Връзка между култура и екология
  • Използване на съвременни методи за достигане до по-широк кръг публики

ВАЖНО

Предвид факта, че към датите, включени във времевия график на проектните предложения, здравната обстановка може все още да е усложнена, препоръчително  е да се предвидят  алтернативи за провеждане на събития: онлайн формати, виртуални посещения и изложби, видеоклипове и др., както и по-широко използване на дигиталните технологии, което предполага разширяване на целевата аудитория.

 

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБХВАТ

Приоритетите в съдържателния обхват на Първата конкурсна сесия за проекти в областта на изкуството и културата за 2021 г. са:

 

ПРИОРИТЕТ 1: ЕДНО ЛЯТО В ГАБРОВО

Програмата ще подкрепя проекти, чиито дейности се реализират през летните месеци, развиват публики, осъществяват връзка между култура и екология, имат социална насоченост и функции, предвиждат съпътстващи дейности, насочени към млади творци и дебюти. Проявите трябва да се провеждат със свободен достъп през месеците  юни - септември приоритетно в публични пространства (паркове, градски градини, площадите на Габровска община или други открити площи).

ПРИОРИТЕТ 2: КОЛАБОРАЦИИ

Програмата ще подкрепя проекти, които се изпълняват в партньорство от минимум две организации с цел да се активизира културно сътрудничество на локално, национално и международно равнище чрез пресъздаване или обмен на творчески опит и съвместни изяви, развиване на продуктивни взаимоотношения за създаване на положителен ефект и върху други сектори (в т.ч. добавена стойност и повишаване на туристическия потенциал).

ПРИОРИТЕТ 3: АРТИСТИЧНИ НАМЕСИ В ГРАДСКА СРЕДА

Програмата ще подкрепя проекти, които предлагат нестандартни пластични решения, носещи характеристиките на габровския дух и традиции, естетизиращи градската среда; експериментални форми в областта на изкуствата; иновативни интерпретации на познати и традиционни културни пространства; проекти, търсещи синергия между култура и технологии – интерактивни инсталации, развитие на художествен софтуер, роботика, електроника, компютърно визуализиране, цифрови изображения, мултимедия

В настоящата сесия ще бъдат подкрепени проектни предложения, които предвиждат дейности за реализиране на един или повече от елементите на Специалните цели и са ориентирани към постигане на трайни въздействия в следните направления:

- адресират общностна промяна и създават социални ползи: правят културата по-достъпна; вдъхновяват младите хора и насърчават развитието на активни общности;

- прилагат иновативни модели и подходи за създаване на културно съдържание и използват нови канали и формати за разпространението му, така че то да бъде споделено от по-голяма и разнообразна публика;

- създават и представят изкуство в публични пространства с цел обогатяване на културния живот и привличане и развитие на нови публики;

- насърчават видимостта, повишават присъствието и откриваемостта в интернет на културни продукти, създадени в, за и свързани с Габрово, в т.ч. творческото им разнообразие, културните традиции и постижения;

- гарантират достъп до жанрово разнообразно изкуство и произведения, които прекрачват познатите жанрови граници;

Тематичните области целят да осигурят възможност на творците и гражданите, чрез творчески идеи, подходи и интерпретации, включително по темите, свързани с общочовешките ценности, да представят постиженията, таланта и новаторските търсения, местната културна специфика и идентичност като част от европейската и световна култура и културно наследство;

 

 

ФИНАНСИРАНЕ

Предвидените по съответните приоритети средства и съответната максимална сума, които могат да бъдат отпуснати на един проект за тази конкурсна сесия на Програма Култура, са следните:

 

по ПРИОРИТЕТ 1: ЕДНО ЛЯТО В ГАБРОВО - обща прогнозна сума за приоритета: 40 000 (четиридесет хиляди) лв. Максимална сума, която може да бъде отпускана на един проект - до 10 000 (десет хиляди) лв.

 по ПРИОРИТЕТ 2: КОЛАБОРАЦИИ - обща прогнозна сума за приоритета: 30 000 (тридесет хиляди) лв. Максимална сума, която може да бъде отпускана на един проект - до 10 000 (десет хиляди) лв.;

 по ПРИОРИТЕТ 3:  АРТИСТИЧНИ НАМЕСИ В ГРАДСКА СРЕДА - обща прогнозна сума за приоритета: 30 000 (тридесет хиляди) лв. Максимална сума, която може да бъде отпускана на един проект - до 15 000 (петнадесет хиляди) лв.;

 

Програмата финансира до 70% от общата стойност на проектното предложение на бюджетни организации, с изключение на юридическите лица, създадени по Закона за народната просвета и Закона за висшето образование, но не повече от по-горе посочената максимална сума за финансиране на едно проектно предложение. За всички други организации, Програмата финансира до 80% от общата стойност на проектното предложение, но не повече от по-горе посочената максимална сума за финансиране на едно проектно предложение.

Дейностите по проектите по Програма Култура трябва да се осъществят в периода от 01 май 2021 г. до 15 ноември 2021 г.

Одобряването на финансиране на проект по Програмата не освобождава кандидатстващите организации и лица от необходимостта да получат разрешение за използване на обекти и оборудване, публична или частна общинска собственост, по надлежния ред.

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложенията се подават в запечатан плик, подписан от вносителя, в 1 (един) оригинал на хартиен носител, комплектуван с всички изискващи се документи и 1 (един) брой на електронен носител. Последният трябва да съдържа Формуляра за кандидатстване във формат Microsoft Word, Бюджета във формат Microsoft Excel, а всички останали документи – в Microsoft Word или PDF. Не се приемат документи и формуляри, попълнени на ръка.

Проектните предложения се подават в непрозрачен запечатан плик, надписан по следния начин:

ДО

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПЛ. ”ВЪЗРАЖДАНЕ” №3

ГР. ГАБРОВО 5300

 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

..................................................................................................................................................

/наименование на проекта/

 

ОТНОСНО: УЧАСТИЕ В ПЪРВА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ЗА 2021 ГОДИНА

.......................................................................................................................................................

/организация/

.......................................................................................................................................................

/адрес за кореспонденция/

.......................................................................................................................................................

/телефон, факс и електронен адрес/

 

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16:30 часа на 15.03.2021 г. включително.


Правилник 206 KB
17.02.2020
Приложение №1 28 KB
17.02.2020
Приложение №2 36 KB
17.02.2020
Приложение №3 28 KB
17.02.2020
Приложение №4 24 KB
Формуляр за бюджет
17.02.2020
Формуляр за бюджет 40 KB
12.02.2021
Формуляр за кандидатстване 90 KB
18.08.2021
Формуляр за отчет 2021 46 KB
24.08.2021
Формуляр - съдържателен отчет 2021 г. 26 KB