През 2018 г. единственото начално училище в Габрово – „Васил Левски“, бе преместено в ремонтираната сграда на закритото ОУ „Цанко Дюстабанов“ на ул. „Христо Смирненски“ № 27. Базата е топлоизолирана, изградено е видео наблюдение и инсталации за отопление на природен газ. Умна система за енергиен мениджмънт следи потреблението на енергия. Ремонтирани са всички стаи и кабинети, дворните площи са благоустроени и са изградени мултифункционални игрища за спортуване. Учениците разполагат с кътове за отдих, интерактивни дъски, модерни чинове и столове. На последното ниво в триетажния корпус се помещава бившето Помощно училище, което вече е Център за специална образователна подкрепа. Обновяването е реализирано по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.