На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Изграждане на търговски комплекс, складове за промишлени стоки и трафопост в поземлен имот с проектен идентификатор 14218.35.584 по КК на гр.Габрово“

с местонахождение: ПИ № 14218.35.584. гр. Габрово, Община Габрово.

с възложител: Георги Христов Петков

Уведомление за инвестиционно намерение на „ПАРОС“ ООД разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8,15 до 17 часа.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68