О Б Я В А
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Уведомяваме
всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:
„Газоснабдяване на Община Габрово“, Подобект: „Разпределителен газопровод в извън урбанизирана територия на землище гр.Габрово за захранване на ПИ 14218.22.94“
с местонахождение: ПИ 14218.22.94, в землището на гр.Габрово, Община Габрово, Област Габрово
с възложител: Д-р инж.Александър Кожухаров
Уведомление за инвестиционно намерение на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ – ЕАД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8,15 до 17 часа.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68