Проект – „Подобряване на материалната база на социалната услуга Домашен социален патронаж, част от „Заведения за социални услуги“, гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13“

Финансиране – Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

Договор за съвместна дейност – № РД04-156 от 01.08.2016 г.

Обща стойност – 21 563,44 лв., от които:

 • 19 407,10 лв. – безвъзмездна финансова помощ – 90%
 • 2 156,34 лв. – собствен принос на Община Габрово – 10%

Продължителност на проекта – 1 август 2016 г. – 10 ноември 2016 г.

Описание на дейностите

Проектът е за ремонт на материалната база на услугата „Домашен социален патронаж“ с капацитет от 200 потребители. Услугата се помещава в едноетажно крило на бивше обединено детско заведение на ул. „Ивайло“ № 13 в кв. „Христо Ботев“. Там се извършва разливане на приготвена от външен изпълнител храна за възрастни хора в неравностойно социално положение. През годините в „Домашен социален патронаж“ са извършвани частични ремонтни дейности.

Строително-ремонтните работи включват подмяна на дограма на врати и прозорци, демонтаж на дървена ламперия, изкърпване, шпакловане и боядисване на стени и тавани, проектиране, доставка и монтаж на мълниезащитен приемник с изпреварващо действие за целия комплекс. С дейностите са подобрени санитарно-хигиенните условия, които следва да се прилагат по отношение на помещенията за разпределяне на храна и изискванията за функционирането им.

Преди 

Обща цел

Да се допринесе за устойчивото развитие на местната общност чрез подобряване на социалната инфраструктура и повишаване качеството на предоставяните социални услуги в община Габрово.

Специфични цели

 • Повишаване качеството на социалната услуга за хора в неравностойно положение, целяща предоставяне на грижа за осигуряване на тяхната  независимост и достоен живот;
 • Подобряване на материалната база за функциониране на услугата;
 • Подобряване на санитарно-хигиенните условия в помещенията, свързани с основната дейност на услугата – доставка на храна;
 • Подобряване на условията за труд на заетия персонал;
 • Предоставяне на адекватен отговор на потребностите на целевите групи чрез осигуряване на качествени социални услуги.

След

Резултати и положителни ефекти

 • Подобрена социална инфраструктура;
 • Въведени мерки за енергийна ефективност според европейските изисквания за сгради – общинска собственост;
 • Подобрени санитарно-хигиенни условия в помещенията за разпределяне на храна;
 • Повишено качество на предоставяната услуга „Домашен социален патронаж“;
 • Мотивиран и насърчен персонал чрез осигуряване на добра работна среда;
 • Осигурена устойчивост на предоставяните социални услуги;
 • Подобрена грижа за възрастните хора;
 • Повишено ниво на координираност и взаимодействие между заинтересованите  институции.

Публикации

Домашният социален патронаж с обновена база

Община Габрово и Фонд „Социална закрила“ подписаха за ремонта на Домашния социален патронаж