Уважаеми съграждани, собственици и обитатели на сгради в режим на етажна собственост /ЕС/ на територията на община Габрово, във връзка с промените в Закона за управление на етажната собственост от 01.04.2016 год., Ви информираме, че се промениха задълженията на собствениците на самостоятелни обекти по поддръжка и ремонт на сградите, както на собствените обекти така и на общите части.

  • Предвидено е задължение Общото събрание в рамките на нормативно установените срокове за изготвяне на технически паспорт приема решение за възлагане съставянето на технически паспорт за съществуващите сгради и одобрява договора с изпълнителя, приема доклада за извършеното обследване и направените оценки на техническите характеристики и съставения технически паспорт на сградата. В този смисъл срокът за изготвяне на технически паспорти, съгласно НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, е както следва:

1.Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, се съставят в срок до 2022 г.

2.За съществуващите строежи, на които по време на строителството е упражняван строителен надзор (за строежите, започнати след 1 септември 1999 г.) и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на наредбата, техническият паспорт може да се състави, без да се извършва обследване на строежа по глава трета, ако:

- лицето, на което е възложено да състави паспорта, удостовери, че строежът съответства на одобрената проектна (екзекутивна) документация и на разрешението за ползване (удостоверението за въвеждане в експлоатация);

- техническият паспорт се съставя в срок до две години от влизане в сила на наредбата.

  • След изтичане на срока по ал. 2 кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането по чл. 417, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).
  • Кметовете на общини в срока по ал. 2 ежегодно организират разяснителна кампания в населените места на територията на съответните общини за изработване на технически паспорти на строежите. В началото на последната година от определения срок по ал. 2, кметът на общината издава предписание до всеки собственик на строеж, за който не е съставен технически паспорт.
  • За съществуващи строежи, моментът на въвеждане в експлоатация (времето на изграждане) се удостоверява с разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, а когато няма такива - с акт за държавна или общинска собственост, с разрешение за строеж или акт за собственост, както и с всички доказателствени средства, допустими по ГПК, включително и с декларации.
  • Задължителните реквизити на протокола от проведеното общо събрание също са променени, като към момента: „Протоколът следва да съдържа датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, номера на самостоятелния обект, начина, по който са гласували лицата – „за“, „против“ или „въздържал се“, техен подпис, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения“.
  • Разписан е ред за осигуряване на достъп до самостоятелен обект в сграда в режим на етажа собственост и той е както следва:

- При прието решение от общото събрание на собствениците и/или на сдружението на с обствениците за извършване на дейности по чл. 6, ал. 1, т. 12 и отказ за    осигуряване на достъп от страна на собственик до притежавания от него самостоятелен обект кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка и издава заповед, с която задължава собственика да осигури необходимия достъп.

- Заповедта се съобщава на собственика и на председателя на управителния съвет (управителя) и може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на етажната собственост. Заповедта по се издава в срок до 1 месец след подадено искане от председателя на управителния съвет (управителя), придружено от констативен протокол за неосигурен достъп, съставен от управителния съвет (управителя) и двама собственици. Изпълнението на заповедта по ал. 1 се осъществява по реда на Административнопроцесуалния кодекс.    

  • Променени са и други текстове на закона, касаещи взаимоотношенията между собствениците, променени са някои мнозинства, с които се приемат решенията от общото събрание, доразвити са правата и задълженията на всеки собственик и на управителя.