Проект – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс „Христо Ботев“ – гр. Габрово“

Финансиране – Програма „Национална схема за зелени инвестиции“ на Национален доверителен екофонд /ос 1 – Процедура за набиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност в сгради/

Стойност – 1 274 066,44 лв., от които:

 • 1 082 956,47 лв. – принос на фонда 85%
 • 191 109,97 лв. – принос на Община Габрово 15% 

Продължителност на проекта – октомври 2015 г. – април 2016 г.

2015 г. - преди

Обща цел

Подобряване състоянието на спортната инфраструктура на територията на община Габрово посредством въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Специфична цел

Повишаване енергийната ефективност на зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс „Христо Ботев“ посредством внедряване на съвременни високоефективни енергоспестяващи мерки.

Дейности и резултати

 • подмяна на дограма – 418 м2;
 • топлоизолация на сградата4 594 м2;
 • подмяна на котелната инсталация;
 • ремонт на отоплителната и вентилационната инсталация;
 • подмяна на 230 бр. осветителни тела с нови енергоспестяващи;
 • инсталиране на 35 бр. плоски слънчеви колектори за битова гореща вода с обща площ 77 м2, вкл. автоматика и нови бойлери;
 • газифициране на сградата – изграждане на площадков газопровод и вътрешна газова инсталация.

2016 г. - след

Положителни ефекти

 • обща годишна икономия на енергия – 445 048 МВтч/год.;
 • икономия на финансов ресурс за енергия – 84 560,00 лв./год.;
 • подобрена инфраструктура – 3 297,75 м2 РЗП;
 • редуцирани емисии на парниковите газове за година – 909 т/год. CO2;
 • размер на редуцираните емисии на единица инвестиционен разход – 0,688 т/1000 лв.;
 • подобрени енергийни характеристики на сградата – актуално състояние – клас F  по скалата на енергопотребление по първична енергия; очакван резултат след прилагане на ЕСМ – клас В по същата скала;
 • повишена привлекателност на спортната материална база в общината;
 • подобрена работна среда и микроклимат за спортисти и треньори.

Публикации

Габрово с нова закрита писта за лека атлетика

Ремонтните работи по спортното хале в комплекс „Христо Ботев“ напредват

Спортното хале в комплекс „Христо Ботев“ ще бъде обновено по проект за енергийна ефективност