Проект – 58-111-77-268 „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово” одобрен с решение № 1052 на Европейската комисия от 18.02.2010 г.
 
Договор за безвъзмездна финансова помощ – 58-111-С077-268 от 23.02.2010 г. 
 
Финансиране – Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” - Приоритетна ос 1
 
Процедура – BG161PO005 08/1.10/01/02 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”
 
Стойност на проекта:
 
Обща сума –  87 838 439,00 лв., от които:
 • 55 878 175,38 лв. – Кохезионен фонд
 • 13 969 543,84 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България
 • 3 622 060,12 лв. – съфинансиране от други източници, покриващи финансовия недостиг по проекта
 • 14 368 659,66 лв. – недопустим разход - ДДС

Продължителност на проекта – 23 февруари 2010 г. – 23 октомври 2015 г.

23 февруари 2010 г. - министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Габрово Томислав Дончев подписват договора за безвъзмездна финансова помощ в присъствието на министър-председателя на Република България Бойко Борисов (в средата)

Основни цели

 • Подобряване на конкретната ситуация във водния цикъл на гр. Габрово посредством подобрения в отделните компоненти на ВиК системата, обединени в интегрирана инвестиционна програма;
 • Подпомагане на България в посока постигането на съответствие с европейското екологично законодателство, особено по отношение на директивите за питейни води и градски отпадъчни води, както и принос за постигане на устойчиво регионално развитие;
 • Подобряване на икономическата инфраструктура и насърчаване на различни форми на икономическо развитие;
 • Защита на природните ресурси, които са база за развитие и конкурентоспособност.

Задачи

Част ВОДОСНАБДЯВАНЕ:

 • Предоставяне на водоснабдителни услуги на абонатите съгласно стандартите на Директива 98/83/ ЕЕС;
 • Осигуряване непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите (чрез намаляване на техническите водни загуби и ремонтните работи вследствие от аварии във водопреносната мрежа);
 • Предизвикване на обществена чувствителност по отношение на ефективната употреба на водните ресурси;
 • Намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната система.

Част КАНАЛИЗАЦИЯ:

 • Увеличаване броя на населението, чиито отпадъчни води се отвеждат и пречистват в канализационната система съгласно изискванията на Директива на ЕС 91/271;
 • Предотвратяване на рисковете за околната среда, произтичащи от преливащи септични ями и заустване на отпадъчни води в околната среда, чрез разширяване на канализационната мрежа към райони, които не са свързани към канализационната система;
 • Предпазване на приемниците (р. Янтра и граничната р. Дунав) от замърсяване вследствие от заустване на непречистени отпадъчни води;
 • Рехабилитация на част от съществуващата канализационна мрежа, намалявайки авариите и инфилтрацията.

2012 г.

Инвестиционна програма

Строителство:

 • Реконструкция на пречиствателна станция за питейни води;
 • Ремонт на четири помпени станции и изграждане на една нова помпена станция;
 • Рехабилитация на водоснабдителна система - 76,5 км;
 • Разширяване на канализационна мрежа - 18, 5 км;
 • Рехабилитация на канализационна мрежа - 21,6 км;
 • Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води;
 • Доставка на експлоатационно оборудване за пречиствателна станция за отпадъчни води.

Услуги:

 • Управление на проекта - Звено за изпълнение; Строителен надзор и технически контрол при проектирането на пет договора с договорните условия на ФИДИК; Проектиране; Авторски надзор; Мерки за публичност и информация; Одит на проекта; Проучвателни дейности.

2015 г.

Резултати и положителни ефекти

От гледна точка на подобренията в техническата екологична инфраструктура:

 • Оптимизиране на пречиствателните процеси в ПСПВ И ПСОВ;
 • Постигане на ефективност в работата на съоръженията на ВиК системата;
 • Намаляване на техническите водни загуби в разпределителната мрежа от 73% до 39%;
 • Намаляване на инфилтрацията в канализационната система от 85% до 12%;
 • Увеличаване на свързаността към канализационната система от 79% до 96%.

От екологична гледна точка:

 • Преустановяване на здравните рискове - намаляване на риска от замърсяване на р. Янтра, воден приемник на станцията за отпадъчни води;
 • Преустановяване на директните изливания на непречистена отпадна вода в прилежащи приемници чрез отвеждане на отпадната вода, генерирана от 11 670 жители, в градската ПСОВ;
 • Подобряване на екосистемите.

От социална гледна точка:

 • Подобряване качеството на ВиК услугите за населението чрез оптимизиране на ВиК системата и подобряване на жизнените условия като цяло;
 • Създаване на нови работни места и значително подобряване на работните условия на експлоатационния персонал;
 • Внедряване на съвременни технологии, автоматизация на процесите и осигуряване на специализирано обучение за експлоатационния персонал.

От икономическа гледна точка:

 • Подобрена ефективност във ВиК системата посредством намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на нейните елементи;
 • Създаване на възможност операторът да генерира достатъчно собствени средства, които да инвестира в последващо подобряване на елементи от съществуващите системи;
 • Принос към постигане на устойчиво развитие на региона чрез създаване на предпоставки за икономически и социален подем, в т.ч развитие на туризма.

От гледна точка на изпълнението на политики:

 • Съблюдаване на екологичните стандарти, националните и европейските политики в сектор води;
 • Принос към оптимизиране управлението на водния сектор като цяло;
 • Принос към постигане на ангажиментите, поети от България в преговорния процес, в дължимия срок.

4 септември 2015 г. – откриване на реконструираните обекти по Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово от министър-председателя на Република България Бойко Борисов, министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, кмета на община Габрово Таня Христова, управителя на „ВиК“ ООД-Габрово Владимир Василев и представители на фирмите-изпълнители

 
Повече новини и информация за проекта, както и за дейностите по водния цикъл, можете да намерите на специално разработения сайт www.waterprojectgabrovo.eu.
 

 

Представяне на проекта

Обхват на инвестицията