Проект – BG04-02-03-024-005 „Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност“ (НАГОРЕ)

Project – BG04-02-03-024-005 „Norwegian experience for Gabrovo in the field of energy efficiency“ (NAGORE)

Финансиране – Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по меморандум за разбирателство между Република България, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия

Funding – Financial mechanism of the European economic area 2009-2014, based on the signed Memorandum of Understanding between the Republic of Bulgaria and Kingdom of Norway, Iceland and Principality of Liechtenstein

Източник – Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“; Грантова схема BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“; Компонент 1 „Мерки за енергийна ефективност“

Source – Programme BG04 „Еnergy efficiency and renewable energy“, Grant scheme BG04-02-03 „Рromotion of energy efficiency and renewable energy measures in municipal and state buildings and local district heating; Мeasure 1 „Мeasures for energy efficiency“  

Партньори – „ЕнЕфект Консулт“ ЕООД, България и „Норконсулт“, Норвегия

Partners – „EnEffect Consult“ SLTD, Bulgaria and „Norconsult“, Norway

Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 470 404,93 лв. / Grant – 470 404,93 BGN

Продължителност на проекта – 19 месеца /18 август 2015 г. - 18 март 2017 г./

Duration of the project – 19 months /18th August 2015 - 18th March 2017/

Обща цел

Повишаване качеството на живот посредством подобряване на екологичната среда в гр. Габрово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ и детска ясла „Зора“.

General оbjective

Increasing the quality of life by improving the ecological environment in Gabrovo through implementation of energy efficiency measures in High School of Mathematics and Natural Sciences „Acad. Ivan Gyuzelev“ and „Zora“ nursery.

Специфични цели

 • Намаляване на емисиите от парникови газове и замърсяването на въздуха;
 • Намаляване на потреблението на енергия и разходите за нея;
 • Подобряване комфорта на обитаване и увеличаване на дела енергия от ВЕИ в потреблението на енергия;
 • Намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство;
 • Укрепване на двустранните взаимоотношения между Норвегия и България чрез обмяна на опит и ноу-хау в сферата на енергийната ефективност.

Specific objectives

 • Reduction of CO2 emissions and air pollution;
 • Reduction of energy consumption and costs;
 • Improvement of comfort of living and increase of the portion of energy supplied from alternative energy sources;
 • Decrease of social disparities in the European economic area;
 • Improvement of bilateral cooperation between Norway and Bulgaria through exchange of experience and know-how in the area of energy efficiency. 

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ / High School of Mathematics and Natural Sciences „Acad. Ivan Gyuzelev“

Дейности по проекта / Project activities

Внедряване на енергоспестяващи мерки / Implementation of energy efficiency measures

Смяна на отоплителна инсталация в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – учебен, административен и обслужващ корпус

Описание на СМР: Вътрешната отоплителна инсталация на сградата е в незадоволително състояние. Често се налагат ремонти на спукани тръби и радиатори, като в някои случаи цели помещения биват наводнени. Това води до значителни загуби на топлинна енергия и налага честото изпразване на инсталацията по време на ремонтите. Изградена е нова тръбна мрежа и са подменени компрометираните отоплителни тела /без подаващия и връщащия топлопровод от котелното/. Оразмеряването на инсталацията е съобразено с вече изпълнените енергоспестяващи мерки.

Replacement of the internal heating installation of High School of Mathematics and Natural Sciences „Acad. Ivan Gyuzelev“ – academic, administrative and service corps

Description of construction works: The internal heating system of the building is in poor condition. Repairs of broken pipes and radiators are necessary every week, and in some cases entire premises are flooded. This leads to a significant heat losses and require frequent drains of the installation during the repairs. The project included replacement of the internal installation and the heating radiators, without replacing the main supply and return heat pipes from the boiler room. The size and the power of the new radiators complies with the already implemented energy saving measures.

Подмяна на горивна база в ДЯ „Зора“

Описание на СМР: Старото отопление е на промишлен газьол. Съществуващото котелно е в сутерена, което не отговаря на изискванията за пожарна безопасност. Котелът е монтиран при изграждане на яслата, с голяма степен на амортизация и няколко ремонта на водната риза, работещ с нисък КПД. За газифициране на детската ясла е изпълнена пристройка към един от корпусите, отговаряща на техническите норми за пожарна безопасност, в която е разположен нов отоплителен котел. Тя е едноетажна, долепена до основния корпус на сградата, в който се намира съществуващото котелно. Коминът за отвеждане на димните газове е изведен и укрепен по фасадата и над покрива на яслата. Мощността на новия котел е 300 KW, оразмерен на база потребна топлина на сградата след приложени енергоспестяващи мерки. Той е присъединен към съществуващата вътрешна отоплителна инсталация.

Fuel switch in Zora nursery 

Description of construction works: This is the only nursery in Gabrovo, which is still using diesel fuel for heating. The existing diesel boiler is installed in the basement during the elaboration of the building. It has a high degree of depreciation and numerous repair. The efficiency is low. To switch the heating of the nursery to natural gas, a new boiler room in compliance with the existing regulations was built. The new boiler room is next to the main corps of the nursery, near the old boiler room. The chimney for flue gases is braced for the facade and finished over the roof of the building. Next to the nursery yard is the gas distribution network and new gas regulation and measuring point was constructed. The power of the new boiler is 300 kW, based on the expected consumption of the building after the implementation of the energy saving measures. The new boiler was connected to the existing heating installation.

Организиране и провеждане на посещения за обмяна на опит и добри практики / Exchange of experience and best practices through organization and conduction of visits

Посещения в Габрово

Партньорите по проекта – „Норконсулт“ и „ЕнЕфект Консулт“ ЕООД, посетиха обектите на интервенция по проекта. Те подпомогнаха подготовката на техническите спецификации и изискванията в документацията за провеждане на обществените поръчки, осъществиха и мониторинг за напредъка по изпълнение на строително-монтажните работи и др.

Експертите от „Норконсулт“ и „ЕнЕфект Консулт“ ЕООД проведоха двудневно обучение за представители на Община Габрово, персонала, отговорен за отоплението на общинските обекти, местни проектанти, други общини и институции. Основни теми на обучението бяха: енергийна ефективност, управление на енергия в сградите, системи за енергиен мениджмънт и др.

Visits in Gabrovo

Project partners – „Norconsult“ and „EnEffect Consult“, visited the sites of the project. The main objective of the visit was the technical experts to get acquainted with the buildings and technical projects, as subsequently assist in the preparation of technical specifications and documentation requirements for conducting public procurement, as well as monitoring during the construction works.

The experts from „Norconsult“ and „EnEffect Consult“ organized a two-day training course for municipal representatives, staff responsible for the heating of municipal sites, as well as local designers, representatives of other municipalities and institutions were held. Main topic of the training was energy efficiency, energy management in buildings, energy management systems etc.

Посещение и обмяна на опит в Норвегия

Експерти от Община Габрово и „ЕнЕфект Консулт“ ЕООД посетиха страната-донор за обмяна на опит в областта на енергийната ефективност. По време на визитата експерти от „Норконсулт“ представиха обекти със сходни характеристики (училища и детски градини), в които са внедрени системи за енергиен мениджмънт, отоплителни инсталации, оползотворяване на ВЕИ и др.

Visit in Norway

Experts from Gabrovo Municipality and „EnEffect Consult“ SLTD visited the donor-country for exchange of experience in the field of enrgy efficiency. During the visit „Norconsult“ demonstrated to the participants best practices in management and expert level, focusing on the management of heating systems and energy management in buildings. Buildings with similar characteristics (schools and kindergartens with implemented energy efficiency measures and energy management systems) were visited.

ДЯ „Зора“ / „Zora“ nursery

Резултати и положителни ефекти

 • Постигнат екологичен и икономически ефект – намалени емисии на CO2 с 28,14 тона/годишно, увеличение на спестената енергия с 98,8 MWh/годишно;
 • Облагодетелствани общо 100 деца и 617 ученици и 94 лица персонал от подобрената образователна инфраструктура – подобрено качество на живот на територията на община Габрово чрез осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура в съответствие с европейските стандарти;
 • Повишен комфорт в сградите на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и ДЯ „Зора“ – принос към осигуряване на модерна общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност;
 • Разпространен международен опит и ноу-хау в областта на енергийната ефективност и създадено ефективно партньорство за бъдещи съвместни проекти.

Results and positive effects

 • Аchieved ecological and economic effect as a result of the implemented energy saving measures in the project (decreased emissions of CO2 - 28,14 tones/year; saved energy - 98,8 MWh/year) - contribution to the sustainable development of Gabrovo Мunicipality;  
 • Мore than 100 children and 617 students, together with 94 employees in the school and the nursery, will benefit from the improved educational infrastructure; improved quality of life on the territory of the municipality through provision of an accessible and efficient infrastructure according to EU requirements;
 • Increased comfort in the buildings of High School of Mathematics and Natural Sciences „Acad. Ivan Gyuzelev“ and „Zora“ nursery as a result of the construction works – a contribution to the modern educational infrastructure with high level of energy efficiency;
 • Disseminated international experience and know-how in the field of energy efficiency and established effective partnership for future joint projects.

Публикации / Publications

Информационна брошура

Обучение „Енергийна ефективност в сгради - норвежкият опит за Габрово“ /09-10.02.2017/ - презентации

Норвежкият опит в енергийната ефективност с принос към образователната инфраструктура на Габрово

Представят резултатите от „Норвежкия опит за Габрово“

Нова отоплителна инсталация в математическата гимназия и газ за ясла „Зора“

Нови енергоспестяващи мерки до есента в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и ДЯ „Зора“

Представят енергоспестяващите мерки в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и ДЯ „Зора“

Норвежки специалисти консултират експерти от Община Габрово

Община Габрово спечели проект за енергоспестяващи мерки в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и ДЯ „Зора“

„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ „Цветен град“ - „Floral city“