1. Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености – образец - приложение № 1 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 2. Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците – образец -– приложение № 2 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 3. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственос -  /примерен образец/
 4. Протокол от учредителното събрание, заверен от председателя на управителния съвет (управителя) – образец – приложение № 3
 5. Споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) – образец - приложение № 4. Споразумението се съставя в два еднообразни екземпляра – един за сдружението и един за публичния регистър на общината.
 6. Заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ - по образец - приложение № 5
 7. Справка на собствениците на самостоятелните обекти по образец - приложение № 6  – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на СС;
 8. Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС;
 9. Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец – приложение № 7 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 10. Протокол за поставяне на поканата по образец – приложение № 8 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 11. Протокол от общото събрание на СС по образец – приложение № 9, съдържащ решения, съгласно Методическите указания – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 12. Декларация от собственик – нечленуващ в СС – приложение № 12.