Проект – № BG16RFTA001-1.006-0021 „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2024-2029 г.“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“; приоритетна ос № 1 „Хоризонтална техническа помощ“

Административен договор – № BG16RFTA001-1.006-0021-C01 от 13.05.2024 г.

Финансиране – Програма „Техническа помощ“ 2021-2027 г.

Стойност – 876 995.66 лв., от които:

 • 745 446.31 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (85%)
 • 131 549.35 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България (15%)

Продължителност на проекта – 1 януари 2024 г. – 31 декември 2029 г.

Обща цел

Да се надгради познаваемостта за европейската политика на сближаване, да се популяризират възможностите за финансиране и резултатите от реализирани проекти, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в Габровска област.

Специфични цели

 • Осигуряване на ефективно функциониране на ОИЦ – Габрово;
 • Развитие на механизми за повишаване на прозрачността при изпълнение на програмите от Споразумението за партньорство в Габровска област с осигуряване на достъпна и разбираема информация за всички заинтересовани страни;
 • Популяризиране на европейската политика на сближаване и повишаване нивото на информираност за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и ЕФСУ и възможностите за финансиране в Габровска област;
 • Подпомагане прилагането на интегрирания териториален подход в региона чрез участие в звената за медиации и публични консултации към РСР на СЦР и насърчаване включването на местните общности.

Дейности по проекта

 • Участие в координационни срещи за споделяне на опит и добри практики;
 • Обслужване на „едно гише“ относно възможностите за финансиране от ЕФСУ по програмите от Споразумението за партньорство;
 • Провеждане на публични информационни събития (включително с НСОРБ) в присъствена или в дистанционна форма, популяризиране на резултати по проекти;  
 • Представяне на възможностите на Фонда за справедлив преход;
 • Събиране на информация за удовлетвореността на бенефициентите;
 • Осигуряване на прозрачност за действия по управление и контрол при сигнали за нередности и измами;
 • Разпространение на информация за политиките на ЕС, Европейски зелен пакт, политика на сближаване и др.;
 • Разработване и разпространение на информационни материали.

Целеви групи

 • Служители в ОИЦ;
 • Кандидати и бенефициенти по програмите, съфинансирани от ЕФСУ;
 • Управляващи органи и междинни звена на програмите, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ;
 • Широка общественост.

Описание

Областен информационен център – Габрово (ОИЦ) е част от мрежата от 27 центъра в цялата страна. Той работи в административната сграда на Община Габрово, западно крило, партерен етаж, в изцяло ремонтирани и обзаведени помещения. В центъра функционира първото в Габровска област информационно устройство със сензорен (мултитъч) екран.

Центърът съдейства за популяризиране на добри практики от реализирани проекти в региона, насочвайки общественото внимание към тях с оглед стимулиране на активното участие в процеса по усвояване на еврофондовете. Екипът от експерти отговаря на всички възникнали въпроси на място, по електронна поща или по телефон. В центъра гражданите могат да ползват информационни материали, специфична литература и достъп до интернет.

ОИЦ – Габрово предоставя услуги от 2012 г. в рамките на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово“, финансиран по ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г. След това работата му бе продължена по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. с проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово“, следван от проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2019-2021 г.“ и проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2022-2023 г.“. 

Новини и информация за дейността на ОИЦ са публикувани на https://gabrovo.bg/bg/page/554.