Определяне на намалени цени на карти за пътуване, по основни градски и междуселищни автобусни линии, за определени групи граждани, съгласно Постановление № 353 от 28.12.2023г. на МС

Решение № 1

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 година

Решение № 2

Приложение №1

Приемане отчет за изпълнението на План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2023 година и План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2024 година

Решение № 3

Приложение №1

Приложение №2

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Габрово за 2024 година

Решение № 4

Приложение №1

Покана за операция: „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „Приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Решение № 5

Промяна в поименния състав на комисията по предложения за почетни граждани и носители на почетен знак на град Габрово

Решение № 6

Даване на съгласие за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. 9 по плана на КК „Узана“ във връзка с инвестиционни намерения на „МЕДЖИК ФЛЕЙМ ТРАВЪЛ“ ЕООД за изграждане на ваканционен комплекс от самостоятелни къщи за отдих в Курортен комплекс Узана, община Габрово

Решение № 7

Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за Частично изменение на Подробен устройствен план /ЧИ на ПУП/ за част от кв. 240, 241, 244, 245, 247 и 249 по плана на гр. Габрово, III етап, II част

Решение № 8

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.116.501 по КККР на гр. Габрово, м-т „Златари“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 9

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 2 от 07.02.2024 г.