Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в СУ „Райчо Каролев“, гр. Габрово, представляваща Кухненски блок за осигуряване на ученическо столово хранене.

Решение № 10

Приложение №1

Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2024 година

Решение № 11

Приложение №1

Приложение №2

Изменение в общата численост и структурата на общинска администрация Габрово

Решение № 12

Приложение №1

Приложение №2

Промяна на размера на трудовото възнаграждение на кметовете на кметства

Решение № 13

Приемане бюджет на Община Габрово за 2024 година

Решение № 14

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г.