Проект – „Чуй земята – регенеративно земеделие за здравето на почвите“

Финансиране – Национален доверителен екофонд по Договор № 037/29.04.2024 г.

Източник – Програма „Микропроекти за климата“ чрез приходи по Споразумение за прехвърляне на годишно разпределено количество емисии между Република България и Република Малта

Стойност – 49 961.00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 5 месеца (от подписване на договор с изпълнителите)

Конкретни цели

  • Популяризиране на модела на регенеративното земеделие чрез разясняване на същността му и демонстриране на ползите;
  • Предоставяне на информация как подходът възстановява здравето на почвите, съхранява биоразнообразието и защитава климата.

Целеви групи

  • 138 деца, 300 родители/близки и персонал в ДГ „Младост“;
  • 50 участници в семинарна проява;
  • 1 550 деца и персонал от други детски градини.

Дейности

Разработване на методология и ръководство за прилагане на регенеративно земеделие

Ръководството е насочено както към начинаещи градинари, така и към зеленчукови производители. То ще бъде разработено в електронен вариант и на хартиен носител.

Изграждане на пилотна зона в ДГ „Младост“ за практическо прилагане на регенеративно земеделие

В малкото опитно поле децата с помощта на възпитателите ще засяват растителни култури и ще наблюдават тяхното развитие и възстановителните процеси в почвата. Пилотната зона ще е достъпна и за посетители от други детски градини.

Популяризиране на ползите от регенеративното земеделие

Предвидено е изработване на образователен видеоклип и провеждане на обучение от експерти в областта на регенеративното земеделие за представители на общини, институции и организации, свързани с темата.

Очаквани резултати и положителни ефекти

  • Редуцирани емисии на парникови газове за година – 1 т/год. CO2;
  • Повишена обществена осведоменост за здравето на почвите;
  • Смекчаване и адаптация към климатичните промени;
  • Възможност за надграждане на проекта чрез разширяване на обработваемата територия и мултиплициране в други детски и учебни заведения, междублокови пространства и зеленчукови градини.

Публикации

Малчугани от ДГ „Младост“ ще се учат на зеленчукопроизводство

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2024-2029 г.“ „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2024-2029 г.“