Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Габрово за 2022 година и приемане на Програма за развитие на туризма в Община Габрово за 2023 година

Решение № 44

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2023 година

Решение № 45

Приложение №1

Приложение №2

Приемане разчети на Община Габрово за 2023 година

Решение № 46

Приложение №1

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

Решение № 47

Приложение №1

Приложение №2

Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Програма за управление на отпадъците на община Габрово за 2022 г.

Решение № 48

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Отчет за 2022 г. на изпълнението по приложение на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023

Решение № 49

Приложение №1

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – Габрово за 2022 г.

Решение № 50

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово през 2022 г.

Решение № 51

Приложение №1

Одобряване на Анализ на потребностите и Предложение за планиране на социалните услуги в община Габрово

Решение № 52

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на „ВиК” ООД - Габрово

Решение № 53

Приложение №1

Предоставяне за управление на В и К обектите системите и съоръженията – общинска собственост, на Асоциацията по В и К за обособена територия област Габрово

Решение № 54

Приложение №1

Промяна предназначението на поземлени имоти 43339.27.42 и 43339.81.209 по КК на землище Лесичарка от земеделска в горска територия

Решение № 55

Приложение №1

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на обект „Боженско ханче” – публична общинска собственост, находящ се в aрхитектурно-исторически резерват „Боженци“, община Габрово

Решение № 56

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.710.2 по КК на гр. Габрово, м-т „Айвузов копак“

Решение № 57

Определяне на общински съветници за членове на Комисия за разглеждане на заявленията и отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане лечението на лица от бюджета на Община Габрово

Решение № 58

Приложение №1

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

Решение № 59

Приложение №1

Приложение №2

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 7 от 27.04.2023 г.