Кандидатстване на Община Габрово по Програма „Микропроекти за климата“ на Национален доверителен екофонд (НДEФ)

Решение № 60

Кандидатстване на Община Габрово за финансиране на проект „Устойчиво енергийно обновяване на сградата на Музей „Дом на хумора и сатирата, гр. Габрово“ по процедура BG-RRP-4.020 - „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“

Решение № 61

Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

Решение № 62

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово – първо четене

Решение № 63

Приложение №1

Приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Габрово – първо четене

Решение № 64

Приложение №1

Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Гробищни паркове“ – Габрово – първо четене

Решение № 65

Приложение №1

Приемане на Правила за определяне на пациенти, желаещи да ползват услугите на „Регионален хоспис“ ЕООД с финансовата подкрепа на Община Габрово – второ четене

Решение № 66

Приложение №1

Финансова подкрепа за семейството на Мая Банова и Христофор Станилов и техните две деца

Решение № 67

Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2023-2025 година

Решение № 68

Приложение №1

Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Габрово за 2023 г.

Решение № 69

Предоставяне ползването на търговска марка „Боженци“, собственост на Община Габрово

Решение № 70

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 87120.38.56 по КК на с. Яворец, община Габрово за установяване конкретен режим на устройство и предназначение - за „производствена и складова дейност и трафопост“

Решение № 71

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с идентификатор 57675.401.94 по КК на с. Поповци, община Габрово, местност „Трапа“

Решение № 72

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 14218.35.6 по КК на гр. Габрово, във връзка с разширение на площадка върху земеделска земя - ПИ с идентификатор 14218.35.7 по КК на гр. Габрово и отреждане на новия ПИ с проектен идентификатор 14218.35.588 по КК на гр. Габрово за „производствени дейности - база за рекламна дейност“

Решение № 73

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за Частично изменение на Подробни устройствени планове за поземлени имоти с идентификатори: 43339.5.28 и 43339.5.30 по КК на с. Лесичарка, община Габрово, във връзка с разширение на площадките върху земеделска земя - поземлени имоти с идентификатори: 43339.5.26 и 43339.5.29 по КК на с. Лесичарка, община Габрово и отреждане на новообразувания поземлен имот с идентификатор 43339.5.263 по КК на с. Лесичарка, община Габрово – за „производствени, складови и обслужващи дейности“

Решение № 74

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за установяване конкретен режим на устройство и предназначение на ПИ с проектен идентификатор 02347.21.111 по КК на с. Баланите, община Габрово - за „производствена и складова дейност“

Решение № 75

Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността, доклад от независим одитор за 2022 г., отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци по прекия метод, отчет за собствения капитал, счетоводен баланс, справка за начислените и приведени в Община Габрово наеми и справка за нетекущите /дълготрайните/ активи, представени от „Общински пътнически транспорт” ЕООД, инвестиционна програма на дружеството за 2023 г.

Решение № 76

Приемане на годишен отчет за дейността и изпълнение на инвестиционната програма на „Диагностично консултативен център – 1 Габрово” /ДКЦ/ ЕООД за 2022 г., годишен финансов отчет за 2022 г. и инвестиционна програма за 2023 г.

Решение № 77

Приемане на годишен отчет за дейността, отчет за приходите и разходите, баланс за 2022 г. и Инвестиционна програма за 2023 г. на „Регионален хоспис” ЕООД

Решение № 78

Утвърждаване класирането на кандидатите, съгласно Протокол от проведен конкурс на Комисията, назначена с Решение № 29/23.02.2023 г. на Общински съвет - Габрово за провеждане на конкурс за избор на управител на „Регионален хоспис“ ЕООД – Габрово

Решение № 79

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово – второ четене

Решение № 80

Приложение №1

Приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Габрово – второ четене

Решение № 81

Приложение №1

Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Гробищни паркове“ – Габрово – второ четене

Решение № 82

Приложение №1

Удостояване със званието „Почетен гражданин на Габрово”

Решение № 83

Удостояване с „Почетен знак на Габрово”

Решение № 84

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 8 от 31.05.2023 г.