О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен предложение за обект:

 

ДЕТСКИ ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР КЪМ РЕМО ЕТЪР

 

с местонахождение: ПИ 14218.538.357 по КККР

с възложител: Община Габрово

 

Уведомление за инвестиционно намерение Община Габрово, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, етаж 7, от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 28.03.2023 г. до 10.04.2023 г., както и на интернет страницата на Община Габрово: https://gabrovo.bg/bg „Устройство на територията, инфраструктура и екология“, раздел: „Екология“, под меню „Обяви и съобщения“

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

„Основен ремонт на улица „Евтим Дабев“, гр. Габрово“ Проект на  „Програма за опазване на околната среда на община Габрово“, с период на действие 2023г. – 2027г.,