О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен предложение за обект:

„Аварийно укрепване на пътното платно на ул. Негенска, град Габрово“,

с местонахождение: пътно  платно на ул. Негенска, град Габрово

с възложител: Община Габрово

Уведомление за инвестиционно намерение на Община Габрово, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, етаж 7, от 8:30 до 17:15 часа, на сайта: www.gabrovo@gabrovo.bg за периода от 16.03.2023 г. до 29.03.2023 г.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Увеличаване на капацитета на цех за производство на различни видове компоненти и части за индустриални батерии (стационарни)“ в поземлен имот с идентификатор № 14218.503.656 по КК и КР на гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово“. „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др.” в УПИ –V- 866, кв.22, гр. Габрово – СЗ-Пч