ОБЯВА

На основание чл. 6 ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че „ИДНА 39“ ЕООД има намерение да реализира инвестиционно предложение за обект:

„Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране  (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др. в УПИ –V- 866, кв.22, гр. Габрово – СЗ-Пч

с местонахождение: УПИ –V- 866, кв.22, гр. Габрово – СЗ-Пч

с възложител: „ИДНА 39“ ЕООД

Уведомлението за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране  (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др. в УПИ –V- 866, кв.22, гр. Габрово – СЗ-Пч от „ИДНА 39“ ЕООД, с управител: Цветан Ноев е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 22.03.2023 г. до 04.04.2023 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

„Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди –жилищно строителство на поземлени имоти с идентификатори 14218.76.554 и 14218.76.555 по КККР на гр. Габрово“ „Обособяване на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ с идентификатор 12168.10.156 по КККР на с. Враниловци, община Габрово