ОБЯВА

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че „ИДНА 39“ ЕООД има намерение да реализира инвестиционно предложение за обект:

„Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране  (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от ОУЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др. в УПИ –V- 866, кв.22, гр. Габрово – СЗ-Пч

с местонахождение: УПИ –V- 866, кв.22, гр. Габрово – СЗ-Пч

с възложител: „ИДНА 39“ ЕООД

Уведомлението по чл. 4, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране  (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от ОУЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др. в УПИ –V- 866, кв.22, гр. Габрово – СЗ-Пч от „ИДНА 39“ ЕООД, с управител: Цветан Иванов Ноев е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 06.01.2023 г. до 19.01.2023 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

„Подробен устройствен план – План за застрояване ПУП-ПЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 14218.81.15 по КККР на гр. Габрово, местност „АЗМАКА“ и отреждането му „за обществено обслужване и жилищно застрояване“ „Включване на алтернативно гориво за съществуващи горивни инсталации и монтиране на нов котел и парогенератор“