О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Включване на алтернативно гориво за съществуващи горивни инсталации и монтиране на нов котел и парогенератор“

с местонахождение: имот с  идентификатор 14218.550.167 по КК и КР на гр.Габрово“

с възложител: МАК” АД, гр. Габрово

Уведомление за инвестиционно намерение на “МАК” АД, гр. Габрово, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, етаж 7, от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 25.01.2023 г. до 07.02.2023 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

„ДЕТСКИ ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР КЪМ РЕМО ЕТЪР“ „Разширяване на производствената дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради в цех за пресоване на взривни вещества, реконструкция и промяна предназначението съществуваща сграда в сграда за битови нужди на работещите в производствената сграда“