Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2022 г.

Решение № 234

Приложение №1

Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2023 година в община Габрово

Решение № 235

Приложение №1

Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025 година

Решение № 236

Приложение №1

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 5 април 2022 година – 24 ноември 2022 година

Решение № 237

Приложение №1

Одобряване на разходите за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината за 2023г.

Решение № 238

Възлагане на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома”

Решение № 239

Приложение №1

Промяна в размера на компенсацията на едно лице в „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора с невъзможност за самообслужване“

Решение № 240

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Укрепване капацитета на Община Габрово в социалната сфера“

Решение № 241

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „За децата на Габрово“

Решение № 242

Кандидатстване на ДКЦ I Габрово ЕООД за поемане на дългосрочен дълг за финансиране проект „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки, изграждане на достъпна среда, включително благоустрояване на приемни пространства в сградата на втора база на ДКЦ I Габрово ЕООД“

Решение № 243

Предложение за поставяне на мемориален елемент (паметен знак) в градинката в УПИ III - за озеленяване, библиотека, жилищно строителство и обслужване от кв. 166 по плана на гр. Габрово – II етап, III част, в зелената площ, прилежаща от юг на езерцето, съгласно приложена схема за поставяне на паметен знак „камбанария – символ“

Решение № 244

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 14218.401.39 по плана на новообразуваните имоти на местност „Усойната“, землище Габрово

Решение № 245

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 57675.108.8 по кадастралната карта на с. Поповци, общ. Габрово

Решение № 246

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 22959.510.7, местност Брусовете ІІІ, землище Донино, общ. Габрово

Решение № 247

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 32, ет. 6, бул. Трети март № 21, гр. Габрово)

Решение № 248

Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на основание чл. 45ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Решение № 249

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет-Габрово и предоставяне под наем на общински жилища от групата „Ведомствени жилища, на основание чл. 27, ал. 2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища (НУРУЖННОЖ)

Решение № 250

Предоставяне безвъзмездно право на ползване на общинска движима вещ

Решение № 251

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 1 от 19.01.2023 г.