О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Изграждане на индивидуални жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 05400.33.78 по КК и КР на с.Борики, община Габрово“

с местонахождение: ПИ 05400.33.78 по КК и КР на с. Борики, община Габрово

с възложител: „СЕВЕР ЮГ 22“ ООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „СЕВЕР ЮГ 22“ ООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 23.12.2022 г. до 05.01.2023 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

„Изграждане на малки къщи за гости в ПИ с идентификатор 57675.147.5 по КК на село Поповци, местност „Гледашка кория“, община Габрово“ „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от ОУЦМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др.” в УПИ –V- 866, кв.22, гр. Габрово – СЗ-Пч