О Б Я В А

На основание чл. 39 ал. 1, т.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване:

Уведомяваме

всички физически и юридически лица:

Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около каптаж

на извор „КИ Гледаци – ВиК Габрово – Поповци“ в землище с. Поповци, за питейно – битово водоснабдяване на с. Гледаци, община Габрово

с местонахождение: каптаж на извор „КИ Гледаци – ВиК Габрово – Поповци“ в землище с. Поповци

с възложител: ВиК гр. Габрово

Уведомление за Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около каптаж на извор „КИ Гледаци – ВиК Габрово – Поповци“ в землище с. Поповци, за питейно – битово водоснабдяване на с. Гледаци, община Габрово е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 601, ет.6 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 14.12.2022 г. до 14.01.2023 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Габрово.

 

„Основен ремонт на улица Чавдар“, гр. Габрово „Изграждане на индивидуални жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 05400.33.78 по КК и КР на с.Борики, община Габрово“