ОБЯВА
На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Уведомяваме
всички физически и юридически лица, че Община Габрово има следното инвестиционно предложение:

„Промяна предназначението на ПИ с проектен идентификатор 17991.170.104  по КККР, земеделска земя, с НТП – пасище, за отреждането му за „производствени и складови дейности“ с цел застрояване и конкретно изграждане на „Център за подготовка за повторна употреба и поправка на едрогабаритни отпадъци““. 

с местонахождение: ПИ с проектен идентификатор 17991.170.104  по КККР
възложител: община Габрово

Уведомлението за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на ПИ с проектен идентификатор 17991.170.104  по КККР, земеделска земя, с НТП – пасище, за отреждането му за „производствени и складови дейности“ с цел застрояване и конкретно изграждане на „Център за подготовка за повторна употреба и поправка на едрогабаритни отпадъци““, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 13.12.2022 г. до 26.12.2022 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

Община Габрово
д-я Инфраструктура и екология

„ДЕТСКИ ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР КЪМ РЕМО ЕТЪР“ Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около каптаж на извор „КИ Гледаци – ВиК Габрово – Поповци“ в землище с. Поповци, за питейно – битово водоснабдяване на с. Гледаци, община Габрово