Обявление на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

На основание чл. 122а, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до проект на комплексно разрешително (КР) на „МАР-КРАФТ“ ООД – птицеферма с. Гръблевци, община Габрово за изграждане и експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици – подрастващи кокошки носачки“, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации за интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места за птици“.

В периода от 08.12.2022 г. до 21.12.2022 г., проектът на КР ще бъде достъпен на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и на Община Габрово.

Компетентен орган за вземане на решение по проекта на КР е изпълнителният директор на ИАОС.

Становища в горепосочения срок могат да се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Габрово, по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-80;

Искра Маджарска – главен експерт „Екология“, Община Габрово, тел.: 066/818 437

„ДЕТСКИ ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР КЪМ РЕМО ЕТЪР“ „Промяна предназначението на ПИ с проектен идентификатор 17991.170.104 по КККР, земеделска земя, с НТП – пасище, за отреждането му за „производствени и складови дейности“ с цел застрояване и конкретно изграждане на „Център за подготовка за повторна употреба и поправка на едрогабаритни отпадъци““.