Проект – № 101015749 „Споделяне на компетенции в областта на социално отговорните обществени поръчки“ с акроним COSPRO (COmpetence sharing in Social responsible PROcurement )

Финансиране – Програма за конкурентоспособност на малки и средни предприятия „КОСМЕ“ 2014–2020 г., управлявана от Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия към Европейската комисия 

Обща стойност – 108 035.46 евро 

Бюджет за Община Габрово – 9 918.00 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 12 месеца (1 февруари 2021 г. – 31 януари 2022 г.)

Пълноправни партньори Община Бергамо, Италия (координатор); Община Торес Ведрас, Португалия; Община Одензе, Дания; Община Йостершунд, Швеция; Институт за насърчаване, заетост и обучение на град Кадис, Испания; Община Габрово, България; Европейска мрежа от градове и региони на социалната икономика (REVES), Белгия

Асоциирани партньори – Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“, Габрово, България; Регионална стопанска камара – Габрово, България

Водеща идея

Социалната икономика е модел на икономическо въздействие, който в същината си подкрепя екологичната устойчивост. Организационният принцип, който отдава  първостепенно значение на хората, общностите и екосистемите, поставя организациите на социалната икономика във водещите редици на зеления преход – главната европейска амбиция за първата половина на XXI век. Споделянето на социален опит на различни равнища и мащаби е фундаментална стратегия за насърчаване на различни форми на социални иновации, насочени към по-устойчиво развитие.

Обща цел

Насърчаване обмена на информация и знания в областта на социалните обществени поръчки за установяване на многостепенно взаимодействие и сътрудничество между партньорските градове с различен опит в тази сфера.

Специфични цели

 • Подкрепа за постигането на общите цели на социалната и екологичната политика;
 • Подкрепа за развитието на солидна формация от участници в социалната икономика;
 • Подкрепа за развитието на благоприятни взаимоотношения между различните икономически участници;
 • Подобряване капацитета на местните заинтересовани страни за прилагане на повишени изисквания за устойчивост и социални стандарти.

Целеви групи

 • Участници в социалната икономика (фондации, асоциации, социални предприятия, кооперации);
 • Местни и регионални власти;
 • Публични органи;
 • Бизнес среди;
 • Доставчици на услуги.

Дейности

Провеждане на три мисии на социалната икономика

 • Мисия в град Бергамо за подобряване на знанията и споделяне на опит в областта на отговорните обществени поръчки в сферата на социалните услуги;
 • Мисия в град Торес Ведрас (виртуална) относно социално-екологичните процедури за обществени поръчки;
 • Мисия в град Одензе за въвеждането на клаузи за заетост с цел засилване на социалното въздействие на процедурите за обществени поръчки.

Провеждане на три уебинарни сесии

 • Преглед на актуалните политики и европейските тенденции в развитието на социалната икономика и социалните аспекти на обществените поръчки;
 • Задълбочаване на постиженията на проведените мисии;
 • Идентифициране на елементи за последващо разглеждане и анализ.

Резултати и положителни ефекти

 • Изготвен документ с най-добри практики от трите мисии на социалната икономика;
 • Създадена отворена общност/мрежа от практики в областта на социално отговорните обществени поръчки в Италия, Испания, Португалия, Швеция, Дания и България.

Ресурси

01.02.2022

01.02.2022

„ФестивалНО в квартала“ „Да намерим нашите ниши за устойчиво местно икономическо развитие, като засилим връзката между хора, място и технология“ (iPlace)