ОБЯВА

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че Калоян Светланов Железаров има следното инвестиционно предложение: „ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 57675.132.41 по КК и КР на с. Поповци, община Габрово, област Габрово от горски фонд в „за жилищно строителство“
с местонахождение: с.Поповци, община Габрово
възложител: Калоян Светланов Железаров

Уведомлението за инвестиционно предложение: „ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 57675.132.41 по КК и КР на с. Поповци, община Габрово, област Габрово“ от горски фонд в „за жилищно строителство“, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 20.10.2022 г. до 02.11.2022 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

Община Габрово
д-я Инфраструктура и екология

„Основен ремонт на улица „Евтим Дабев“, гр. Габрово“ Проект на Комплексно разрешително на “Инсталация за интензивно отглеждане на птици” в с. Гръблевци, община Габрово