Условие № 1. Речник на използваните термини

 

Оператор/Притежател на разрешителното

Марк - Крафт ООД

гр. София, жк „Гоце Делчев”, бл. 258, вх. Б, ет.1, ап.1

Площадка

В землището на с. Гръблевци, община Габрово 

Географски координати на условен геометричен център на площадката

42°55'38.90" N

25°19'47,51" E

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

РИОСВ

РИОСВ – Велико Търново

Басейнова дирекция/БД

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Общински власти

 

Община Габрово

Заявлението

 

 

 

 

КР

Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици – подрастващи кокошки носачки“ в ПИ 160051, в землището на с. Гръблевци, община Габрово, представено в ИАОС с писмо Вх. №  КР – 4456/06.06.2022 г.

Комплексно разрешително

СУОС

Система за управление на околната среда

ГДОС

 

 

Наредбата

 

ЗООС

ЗУТ

ЗУО

ГД “ПБЗН” – МВР

 

НДЕ

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда)

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Закон за опазване на околната среда

Закон за устройство на територията

Закон за управление на отпадъците

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи

Норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

Ден

От 07.00ч. до 19.00ч.

Вечер

От 19.00ч. до 23.00ч.

Нощ

От 23.00ч. до 07.00ч.

dB(A)

Децибели (А скала)

НДНТ

Единица капацитет

m3/капацитет

 

Жизнен цикъл за птици

Годишна консумация

ДВ

Най-добри налични техники

1 000 броя птици за един жизнен цикъл

Количество консумирана вода за производството на единица капацитет

18 седмици, брой цикли в годината – до 3

Количество ресурс за 1 година

Държавен вестник

ЕРИПЗ

 

ВиК

ВС

ИУ

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители

Водоснабдяване и канализация

Вентилационна система

Изпускащо устройство

Норма за ефективност

 

Общ екскретиран азот

 

Общ екскретиран фосфор

Количество ресурс или изпуснат замърсител за единица капацитет

Общият азот, отделен в резултат от метаболитните процеси при животните чрез урината и изпражненията

Общият фосфор, отделен в резултат от метаболитните процеси при животните чрез урината и изпражненията

ad libitum

 

 

Чувствителен рецептор

 

 

 

 

 

 

MWh/единица капацитет

 

Стопанство

 

t/y

Жизнено пространство за едно животно

 

НДНТ-СЕН

Осигуряване на свободен достъп до фуражи или вода, като по този начин животното може само да регулира съответно приетото количество според биологичните си нужди

Зона, която се нуждае от специална защита срещу замърсяване, като например:

 • жилищни зони;
 • зони, в които се извършват човешки дейности (например училища, детски градини, зони за отдих, болници или старчески домове);

чувствителни екосистеми/местообитания

Количество консумирана електроенергия на единица капацитет

Инсталация, съгласно посоченото в член 3, точка 3 от Директива 2010/75/ЕС, в която се отглеждат свине или птици

Количество за 1 година

Предоставеното пространството на едно животно в дадена система за отглеждане, при отчитане на максималния капацитет на съоръжението

Емисионни нива, съответстващи на най-добри налични техники

   
   

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение № 4 на ЗООС - Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места

 1. Инсталация за интензивно отглеждане на птици – подрастващи кокошки носачки, включваща:
 • сграда № 1 с 46 368 места за птици;
 • сграда № 2 с 40 800 места за птици;
 • сграда  № 3 с 40 800 места за птици;
 • сграда № 4 с 40 800 места за птици;
 • сграда № 5 с 45 632 места за птици.

 

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.

Условие 3.2. Нито едно от условията в разрешителното не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.             

Условие 3.3. Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието „площадка” ще означава територията, на която са разположени инсталациите по Условие № 2., и очертана с цветна линия в Карта № 3 от Заявлението.

 

Условие № 4. Капацитет на инсталацията

Условие 4.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №  4 на ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1.

Таблица 4.1. Капацитет на:

Инсталация

Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС

Капацитет

[t]

1

Инсталация за интензивно отглеждане на птици - подрастващи кокошки носачки, включваща:

- сграда № 1;

- сграда № 2;

- сграда № 3;

- сграда № 4;

- сграда № 5.

6.6. „а”

214 400

 

 

46 368

40 800

40 800

40 800

45 632

 

 

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишната продукция за инсталацията по Условие № 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишната продукция за инсталацията по Условие № 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие 4.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва веднъж годишно, като част от ГДОС:

Брой постъпващи и напускащи животни, включително умрели, където това е целесъобразно.

 

Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

Условие 5.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие 5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие № 2., произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира писмените инструкции в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5.

 

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.1. Всички условия в настоящото комплексно разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително.

Условие 6.2. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за производството на единица капацитет се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на броя на отгледаните птици през съответната година, умножи се по 1000. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие 6.3. Употребените ресурси за производството на единица капацитет се определят като:

Условие 6.3.1. Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като годишната стойност за съответния употребен ресурс (вода и енергия) се раздели на броя на отгледаните птици за календарната година, умножи се по 1000.

Условие 6.3.2. Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода и енергия са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.4. Годишното количество образуван отпадък се определя като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

Условие 6.4.1. Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.       

Условие 6.5. „Въвеждане в експлоатация“ е датата, от която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.6. „Прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии. Окончателното прекратяване на всички дейности по Приложение № 4 към ЗООС на площадката включва и изпълнението на чл. 121, т. 8 от ЗООС.

Условие 6.7. „Временно прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях ” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустановява работата на инсталации/съоръжения или на части от тях за определен период от време.

Условие 6.8. Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се правят при спазване изискванията на чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 6.9. Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана, и писмено уведомява оператора за това.

Условие 6.10. „Нов източник на емисии” е всяка сграда (производствено хале) за отглеждане на свине за угояване, всяка сграда за отглеждане на свине майки и/или сграда за интензивно отглеждане на птици - бройлери, чието изграждане или съществена промяна е започнала след 17.05.2006г., съгласно дефиницията в чл.1, т.16 на Протокола към Конвенцията от 1979г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, 38/2005г.).

Условие 6.11. „Метод за изпитване” е посочения/посочените в комплексното разрешително метод/методи за изпитване.

 

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото разрешителното да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешителното след приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешителното да информира ИАОС, с копие до РИОСВ за всяка планирана промяна (по смисъла на ЗООС) в работата на инсталациите по Условие № 2., съгласно нормативно установения ред.

Условие 7.5. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания.

Условие 7.6. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.7. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие 7.8. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на Условие 7.1 и Условие 7.4.

 

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) да става единствено при наличие на Разрешително за водовземане, издадено, съгласно изискванията на Закона за водите, и/или при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и при спазване на условията в документите, уреждащи законосъобразното използване на вода.

Условие 8.1.2. При работа на инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, количеството използвана свежа вода за производствени нужди (включително охлаждане) да не превишава количеството в Таблица 8.1.2.

Таблица 8.1.2.

Инсталация, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС

Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/ единица капацитет

Инсталация за интензивно отглеждане на птици –кокошки носачки

10

 

 

Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи за животните, които са основен консуматор на вода за производствени нужди в инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

 

Условие 8.1.5. Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да отчита изразходваните количества вода общо на площадката чрез измервателелното устройство, означено в Приложение № II.4.1 - 2  Схема на измервателните устройства към Заявлението.

Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане). Документираната информация да включва:

 • Годишна консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;
 • Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 към ЗООС.

Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с нормата по Условие 8.1.2. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява и да предоставя при поискване от страна на компетентните органи резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 8.1.3., Условие 8.1.4. и Условие 8.1.5.2.

 

Условие 8.1.6. Докладване

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на:

 • изчислените стойности на годишната норма за ефективност на свежа вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;
 • резултатите от оценката на съответствието на количествата вода за производствени нужди с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

 

Условие 8.2. Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1. Консумираната електроeнергия от инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да не превишава стойността, посоченa в Таблица 8.2.1.1.:

Таблица 8.2.1.1.

Инсталация, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС

Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица капацитет

Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки

0,4

 

 

Условие 8.2.1.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на вентилационна система, основен консуматор на електроенергия, към Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди, изразени като:

 • Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;
 • Годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Изразходваното количество електроенергия да се отчита по електромер, посочен на Генплан към Приложение № II.4.1-2. от Заявлението.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените количества консумирана електроенергия с определените такива в Таблица 8.2.1.1., в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на вентилационна система, основен консуматор на електроенергия, към Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки.

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на:

 • изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за календарната година;
 • резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в Таблица 8.2.1.1., причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

 

Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.2. Измерване и документиране

Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на :

 • годишната консумация на фураж за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС измерените/изчислените годишни стойности при:

 • употребата на фураж за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

Условие 8.3.4. Съхранение на спомагателни материали и горива

Условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси използвани като спомагателни материали.

Условие 8.3.4.1.2. Съхранението на химични вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Условие 8.3.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец след влизане в сила на разрешителното в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества използвани като спомагателни материали и горива, описани в комплексното разрешително.

Условие 8.3.4.3. При планирана промяна на място за съхранение на опасни спомагателни материали и горива притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 8.3.5. Документиране

Условие 8.3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.6 Докладване

Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

 

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Условие 9.2.1. Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници, посочени в Условие 9.2.2., не трябва да превишава определените в Таблица 9.2.2. стойности.

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния въздух, освен описаните в Таблица 9.2.2. към Условие 9.2.2 и означени на Генплан на площадката към Приложение № II.5.2-1 от Заявлението.

 

Условие 9.2.2. Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки

Таблица 9.2.2.

Изпускащо устройство

пореден №

Източник на отпадъчни газове

Пречиствателно съоръжение

Максимален дебит на газовете

(Nm3/h)

Височина на изпускащото устройство

(m)

ИУ № 1-12

Сграда № 1

-

432 000

(8 бр. по 36 000 Nm3/h

4 бр. по 36 000 Nm3/h)

 

0,3

0,5

ИУ № 13-22

Сграда № 2

-

360 000

(7 бр. по 36 000 Nm3/h

3 бр. по 36 000 Nm3/h)

 

0,3

0,5

ИУ № 23-32

Сграда № 3

-

360 000

(7 бр. по 36 000 Nm3/h

3 бр. по 36 000 Nm3/h)

 

0,3

0,5

 

ИУ № 33-42

Сграда № 4

-

360 000

(7 бр. по 36 000 Nm3/h

3 бр. по 36 000 Nm3/h)

 

0,3

0,5

 

ИУ № 43-52

Сграда № 5

-

360 000

(7 бр. по 36 000 Nm3/h

3 бр. по 36 000 Nm3/h)

 

0,3

0,5

 

 

Условие 9.2.3. При експлоатацията на инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, стойностите на общия екскретиран азот и общия екскретиран фосфор за жизнено пространство за едно животно/година не трябва да превишават определените в Таблица 9.1.3. стойности. Методът на изчисление/оценката на емисиите да се съгласува с РИОСВ чрез плана за мониторинг.

Таблица 9.2.3. Свързан с НДНТ общ екскретиран азот и общ екскретиран фосфор

Параметър

Категория животни

Свързан с НДНТ общ екскретиран азот/фосфор (kg екскретиран азот/фосфор за жизнено пространство за едно животно/година)

Общ екскретиран азот,

изразен като N.

 

Кокошки носачки

0,8

Общ екскретиран фосфор,

изразен като P2O5.

 

Кокошки носачки

0,45

 

 

Условие 9.2.4. При експлоатацията на инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, емисиите на амоняк във въздуха за жизнено пространство за едно животно/година не трябва да превишават определените в Таблица 9.1.4. стойности. Методът на изчисление/оценката на емисиите да се съгласува с РИОСВ чрез плана за мониторинг.

 

 

Таблица 9.2.4. НДНТ-СЕН за емисии на амоняк във въздуха от всяко помещение за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки

Параметър

Категория животни

НДНТ-СЕН

(kg NH3/жизнено пространство за едно животно/година)

Амоняк, изразен като NH3

 

Кокошки носачки

0,08

 

 

Условие 9.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на изчислените стойности на контролираните параметри с определените стойности в Таблица 9.2.3. и Таблица 9.2.4., установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

 

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Условие 9.3.1. Всички емисии на вредни вещества от инсталацията по Условие № 2 да се изпускат в атмосферния въздух организирано, т.е. през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2.2.

Условие 9.3.2 Притежателят на настоящото разрешително, да прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.3.3 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.3.5. С цел намаляване емисиите на амоняк от сградите за отглеждане на птици на площадката, притежателят на настоящото разрешително да прилага следните техники:

 • използване на поилна система, предотвратяваща разлива на вода в помещението;
 • използване на система за принудителна вентилация на помещението;
 • използване на система за принудително изсушаване на торта;
 • редовно отстраняване на торта от сградите – два пъти седмично.

Условие 9.3.6. С цел намаляване на емисиите от съоръжения за съхранение на твърд оборски тор на площадката, притежателят на настоящото разрешително да прилага следните техники:

 • съхранение на изсушения твърд оборски тор в торохранилище;
 • намаляване на съотношението между площта на излъчващата повърхност и обема на купа оборски тор;
 • покриване на купа твърд оборски тор;
 • съхранение на твърдия оборски тор върху твърд непромокаем под, оборудван с дренажна система и резервоар за оттока;
 • избор на съоръжение за съхранение с достатъчен капацитет.

Условие 9.3.7. С цел намаляване на общия екскретиран азот и общия екскретиран фосфор във въздуха от сградите за отглеждане на птици, притежателят на настоящото разрешително да прилага следните техники:

 • намаляване на съдържанието на суров протеин чрез хранителни дажби с балансирано съдържание на азот в зависимост от нуждата от енергия и лесно смилаеми аминокиселини;
 • многофазово хранене с дажби, чийто състав е адаптиран към периода на развитие на животните;
 • добавяне на контролирани количества основни аминокиселини към дажби с ниско съдържание на суров протеин;
 • използване на одобрени добавки към фуражите, които намаляват общия екскретиран азот;
 • използване на неорганични фосфати с висока смилаемост за частично заменяне на традиционните източници на фосфор във фуражите.

Условие 9.3.8. С цел намаляване на праховите емисии от всяка сграда за отглеждане на птици на площадката, притежателят на настоящото разрешително да прилага една или комбинация от посочените по-долу техники:

 • експлоатация на вентилационната система с ниска скорост на въздуха вътре в помещението;
 • прилагане на хранене ad libitum;
 • използване на фуражни смески с високо съдаржание на мазнини;
 • пневматично пълнене на бункерите за фураж.

Условие 9.3.9. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за изпълнение на мерките/техниките, описани в Условие 9.3.5., Условие 9.3.6., Условие 9.3.7. и Условие 9.3.8.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.4.2. В случай на получени оплаквания за миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Условие 9.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за възможността за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори.

Условие 9.4.5. В случаите, когато се очаква и/или има доказателства за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори притежателят на настоящото разрешително да извършва периодичен мониторинг на емисиите на миризми във въздуха, чрез използване на:

 • европейските (EN) стандарти (напр. чрез динамична олфактометрия съгласно EN 13725 с цел определяне на концентрацията на миризмата);
 • когато се прилагат алтернативни методи, за които няма стандарти EN (напр. измерване/оценка на излагането на миризми, оценка на въздействието на миризми), може да се използват ISO, национални и други международни стандарти, които гарантират предоставянето на данни с равностойно научно качество.

Условие 9.4.6. В случаите, когато се очаква и/или има доказателства за достигане на миризми до чувствителните рецептори и с цел предотвратяване или, където това не е практически осъществимо, намаляване на емисиите на миризми от стопанството притежателят на настоящото разрешително да изготви, изпълни и при необходимост редовно да преразглежда план за управление на миризмите, който да включва следните елементи:

 • протокол, съдържащ подходящи действия и срокове;
 • протокол за провеждане на мониторинг на миризмите;
 • протокол за реагиране при установяване на замърсяване с миризми;
 • програма за предотвратяване и отстраняване на миризми, предназначена например за определяне на източника(ците); за мониторинг на емисиите на миризми за характеризиране на приноса на източниците и за прилагането на мерки за тяхното отстраняване и/или намаляване;
 • преглед на предишните инциденти и мерки за справяне с миризмите и разпространение на информация за инцидентите, свързани с миризмите.

Условие 9.4.7. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за изпълнение на мерките/техниките, описани в Условие 9.4.5. и Условие 9.4.6.

 

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.5.1. Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, генерирани от дейностите на площадката да не водят до нарушаване на действащите норми за качество на въздуха.

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Условие 9.6.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.1.2. В срок до един месец от влизане в сила на настоящето разрешително притежателя на настоящото разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ план за мониторинг на общия екскретиран азот и общия екскретиран фосфор и съответно емисиите на амоняк и прах във въздуха, съобразен с условията на разрешителното.

Условие 9.6.1.3. Веднъж годишно притежателят на настоящото комплексно да извършва мониторинг на отделените в оборския тор общ азот и общ фосфор, чрез изчисляване на емисиите чрез използване на масовия баланс на азота и фосфора въз основа на приемания фураж, съдържанието на суров протеин в дажбите, общия фосфор и показателите на животните, или да извършва оценка на емисиите чрез анализ на оборския тор за общо съдържание на азот и фосфор, при спазване на регламентираните стойности в Таблица 9.2.3.

Условие 9.6.1.4. Веднъж годишно притежателят на настоящото комплексно разрешително да извършва мониторинг на емисиите на амоняк във въздуха, чрез използване на емисионни коефициенти, при спазване на регламентираните стойности в Таблица 9.2.4.

Условие 9.6.1.5. Веднъж годишно притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на праховите емисии, чрез оценка с използване на емисионни коефициенти или чрез използване на методите от стандартите EN, или на други методи (ISO, национални и международни), които осигуряват данни с равностойно научно качество.

Условие 9.6.2. Документиране и докладване

Условие 9.6.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.6.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.6.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по Условие 9.6.2.1., Условие 9.6.2.2. и Условие 9.6.2.3., и в съответствие с изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.2. количества емитирани замърсители във въздуха, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всяко изпускащо устройство максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг, включително стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг на общия екскретиран азот, фосфор, емисиите на амоняк и прах във въздуха, определена и съгласувана с плана за мониторинг на емисиите в атмосферата, за всяка календарна година отделно и да ги предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното стойности и емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.6.2.8. Резултатите от прилагането на инструкциите по Условие 9.2.5., Условие 9.3.9. и Условие 9.4.7. да се документират, съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган. При актуализиране на изготвената информация, операторът да представя в РИОСВ актуално копие.

Условие 9.6.2.9. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва информацията по Условие 9.6.2.8., Условие 9.6.1.3., Условие 9.6.1.4. и Условие 9.6.1.5. като част от ГДОС.

 

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Отвеждането на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, да се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. От експлоатация на инсталацията да не се образуват производствени отпадъчни води.

 

Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води

Условие 10.2.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.2.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда битово-фекални води (от административната сграда), единствено в безотточен водоплътна черпателна шахта, с обем 10 м3, означено в Приложение № II.6.1 – 1. Схема на казализация  към Заявлението.

Условие 10.2.1.2. Съдържанието на водоплътната черпателна шахта, по Условие 10.2.1.1. да се предава, съгласно сключен договор за приемане и пречистване на отпадъчните води с експлоатиращото селищната канализационна система и/или селищната пречиствателна станция ВиК дружество и при спазване на условията в него. Почистването и извозването на отпадъчните води да се извършва от лицензирана за услугата фирма, съгласно сключен договор и при спазване на условията в него.

Условие 10.2.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до безотточната водоплътна чераптелна шахта, канализационна мрежа на площадката на дружеството, както и периодично проверка на водоплътността на шахтата и нивото на отпадъчните води в нея, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

 

Условие 10.3. Документиране и докладване

Условие 10.3.1. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.2.1.3. течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване.

Условие 10.3.2. Информацията по Условие 10.3.1 от настоящото разрешително да се докладва ежегодно като част от ГДОС.

 

Условие №11 Управление на отпадъците

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава приемане на отпадъци за третиране на площадката.

 

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците

Условие 11.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на отпадъците за срок не по-дълъг от:

 • три години при последващо предаване за оползотворяване;
 • една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец в РИОСВ актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Условие 11.3.3. При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 11.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.3.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на посочените в Таблица 11.3.5. отпадъци с код и наименование, като не се надвишават посочените в таблицата количества:

 

Таблица 11.3.5.

Код

Наименование на отпадъка

Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y

02 01 04

Пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки)

1,0

02 01 10

Метални отпадъци

2,0

13 02 05*

Нехлорирани моторни и смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

0,3

15 01 01

Хартиени и картонени опаковки

1,0

15 01 02

Пластмасови опаковки

1,0

15 02 03

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

0,25

15 01 10*

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

0,1

16 02 14

Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

0,5

17 02 01

Дървесина

1,0

17 04 05

Чугун и стомана

2,5

17 06 04

Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

0,5

17 09 04

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01 , 17 09 02, 17 09 03

8,0

18 02 02*

Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

0,1

20 01 21*

Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

0,05

 

 

Условие 11.3.6. Всички обособени места за предварително съхраняване на отпадъците посочени в Условие 11.3.5., трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях, да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.7. Предварителното съхранение на излязло от употреба електрическо и елекстронно оборудване да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Условие 11.3.7.1. Предварителното съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

 

Условие 11.3.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.9. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

 

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателят на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1.       За производствени отпадъци:

-    съпроводителен документ;

2.       За опасни отпадъци:

-    съпроводителен документ;

-    „Идентификационен документ“, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

 

Условие 11.5. Оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъците

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани при експлоатацията на инсталацията по Условие 2., приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

 

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

 

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

 • Годишно количество образувани отпадъци.

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

 

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните отпадъци:

 • в случай на класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната наредба.

Условие 11.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на отпадъците образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.1. Вземането на проби и изпитването на отпадъците по Условие 11.8.2 да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Взетите проби да се съхраняват най – малко три месеца след депониране на отпадъците.

Условие 11.8.3. Анализите на отпадъци по условие 11.8.1 и условие 11.8.2.1. да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие с чл. 3 ал. 7 от ЗУО.

 

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по Условие 11.8.1 и Условие 11.8.2, да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент  № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

 

Условие 11А. Управление на странични животински продукти

Условие 11А.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява страничните животински продукти - животински изпражнения и тор, единствено на места, осигуряващи, недопускане на замърсяване или увреждане на подземните води чрез всички необходими технически предпазни мерки, в това число в съоръжения, които да бъдат изградени от материали, непропускливи по отношение на съхраняваните вещества и които да се експлоатират и поддържат по начин, недопускащ:

 • преминаване на съхраняваните вещества през стените или пода на съоръжението;
 • разливи, вкл. от препълване на съоръженията и изнасяне на материал от площадката за съхранение;
 • недопускане проникване на дъждовни води в съхраняваните вещества;
 • разпространяването на интензивно миришещи вещества.

Условие 11А.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на съхраняването с изискванията в Условие 11А.1, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 11А.3. При възникване на разлив притежателят на настоящото разрешително да уведомява РИОСВ.

Условие 11А.4. Докладване

Условие 11А.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС данни за годишните количества странични животински продукти, образувани на площадката, както и схема на площадката, на която са обозначени всички места за тяхното съхраняване.

Условие 11А.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС данни за:

 • на кои площадки за съхраняване на странични животински продукти са извършени проверки през годината, какви несъответствия са установени, какви са причините, отстранени ли са несъответствията, ако не са – кога ще бъдат отстранени и да се предложи план за отстраняването им;
 • годишните количества странични животински продукти, предадени на други лица;
 • информация за дейностите, които ще извършват тези лица с приетите странични животински продукти;
 • копия на регистрационните документи за извършване на дейност със страничните животински продукти на всяко от лицата или копия на сключени писмени договори за предаване на страничните животински продукти, когато същите се използват за наторяване.

Условие 11.А.5. На притежателя на настоящето разрешително се разрешава да предава торовите маси, образувани от дейността по отглеждане на подрастващи кокошки - носачки за наторяване на земеделски земи, съгласно сключен договор.

 

Условие № 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на площадката, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на площадката:

 • дневно ниво – 70 dB(A);
 • вечерно ниво – 70 dB(A);
 • нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник точки, в урбанизираните територии и извън тях):

 • дневно ниво – 55 dB(A);
 • вечерно ниво – 50 dB(A);
 • нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години наблюдение на:

 • общата звукова мощност на площадката;
 • еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;
 • еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1.

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

 •       оплаквания от живущи около площадката;
 • резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда;
 • установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.          

 

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

Условие 13.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари,технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката.

Условие 13.1.6. Не се допуска използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с почвите и подземните води и от които могат да бъдат замърсени.

Условие 13.1.7. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни  вредни вещества в почвите  и подземните води.

 

Условие 13.2. Условия за мониторинг на почвата

Условие 13.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на почви по показателите, посочени в Таблица 13.2.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.2.1. Мониторинг на почви

Показател

Минимална честота на мониторинг

Веднъж на пет години

Азот общ

Веднъж на пет години

Фосфати

Веднъж на пет години

 

 

Условие 13.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ и ИАОС план за мониторинг на почвите, съобразен с условията на КР.

 

Условие 13.3. Условия за мониторинг на подземните води

Условие 13.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземни води по показателите, посочени в Таблица 13.3.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.3.1. Мониторинг на подземни води

 

Показател

Минимална честота на мониторинг

Веднъж на три месеца

Електропроводимост

Веднъж на шест месеца

Концентрация на разтворен кислород

Веднъж на шест месеца

Нитрати

Веднъж на шест месеца

Нитрити

Веднъж на шест месеца

Сулфати

Веднъж на шест месеца

Хлориди

Веднъж на шест месеца

Фосфати

Веднъж на шест месеца

Амониеви йони

Веднъж на шест месеца

 

 

Условие 13.3.2. Притежателя на настоящото разрешително да изготви и съгласува с БД и ИАОС план за мониторинг на подземните води, съобразен с условията на КР.

 

Условие 13.4. Документиране и докладване

Условие 13.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1.

Условие 13.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от мониторинга на почвите и подземните води.                                            

Условие 13.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води.

Условие 13.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1.

Условие 13.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от мониторинга на почви по Условие 13.2.1. и подземни води по Условие 13.3.1.  като част от ГДОС.

Условие 13.4.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води по Условие 13.4.3., като част от ГДОС.

 

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да предприеме мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

 • причините за аварията;
 • време и място на възникване;
 • последствия върху здравето на населението и околната среда;
 • предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

 • измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;
 • непланирана емисия;
 • инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

 

Условие №15. Преходни режими на работа

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2., който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС.

 

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие № 2. на настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми незабавно РИОСВ.

Условие 16.2. Един месец преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Обхватът на плана да включва като минимум:

 • отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда вещества/материали;
 • почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
 • почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
 • почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;
 • инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване.

Условие 16.2.1. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на Плана по Условие 16.2.

Условие 16.3. Един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

 • почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
 • почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
 • инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
 • окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.4. Планът за временно прекратяване да бъде актуализиран при всяка промяна в експлоатацията на инсталациите по Условие № 2.

Условие 16.5. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се докладва, като част от съответния ГДОС.

Условие 16.6. В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 от ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

 • направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталациите по Условие № 2 през целия период на експлоатация;
 • предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладите за базовото състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и на подземните води;
 • предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества, така че предвид характеристиката на площадката и бъдещото й предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представляват такъв риск;
 • извършва действия по предходната подточка дори когато от него не се изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;
 • изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното й бъдещо състояние.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Енергийно обновяване на мнофгофамилни жилищни сгради по НПВУ", гр. Габрово Обявление на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) На основание чл. 122а, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до проект на комплексно разрешително (КР) на „МАР-КРАФТ“ ООД – птицеферма с. Гръблевци, община Габрово за изграждане и експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици – подрастващи кокошки носачки“, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации за интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места за птици“.