О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Включване на алтернативно гориво за съществуващи горивни инсталации“

с местонахождение: 14218.550.167

с възложител: МАК” АД

Уведомление за инвестиционно намерение на “МАК” АД, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, етаж 7, от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 22.08.2022 г. до 04.09.2022 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

„ДЕТСКИ ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР КЪМ РЕМО ЕТЪР“ Калоян Светланов Железаров има следното инвестиционно предложение: „ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 57675.132.41 по КК и КР на с. Поповци, община Габрово, област Габрово от горски фонд в „за жилищно строителство“