О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 43339.5.263 по КККР на с. Лесичарка, община Габрово, местност „Копака“ с цел изграждане на склад за съхранение на млечни изделия, млекопреработвателен цех, заведение за хранене и фирмен магазин“

с местонахождение: имот с идентификатор 10536.512.548 по  КК и КР на с. Велковци

с възложител: „ЕЛВИ“ ООД

Уведомление за инвестиционно намерение от „ЕЛВИ“ ООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 03.08.2022 г. до 16.08.2022 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

„Аварийно укрепване на пътното платно на ул. Негенска, град Габрово“ Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптаж на извор „КИ Чавеи 1 – ВиК Габрово – Златевци“ и „КИ Чавеи 2 – ВиК Габрово – Златевци“